Komunikat Personalny

Informujemy, że 29 stycznia 2015 r. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wręczył gen. Jackowi Włodarskiemu odwołanie z funkcji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Prezes Rady Ministrów powołała z dniem 30 stycznia 2015 r. na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Jacka Kitlińskiego, któremu dzisiaj Minister Sprawiedliwości wręczył akt powołania.

Płk. Jacek Kitliński od marca 2013 r. sprawował funkcję  zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Jest absolwentem Wydziału Społeczno-Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Ukończył m.in. studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i specjalistyczne kursy z zakresu pomocy psychologicznej – organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993 jako młodszy wychowawca w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. Rok później został skierowany do Szkoły Oficerskiej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Po jej ukończeniu w roku 1995 został przeniesiony do Zakładu Karnego w Rzeszowie. W roku 1997 objął stanowisko kierownika działu terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych. Pod koniec roku 2000 oddelegowany do pełnienia służby na stanowisku inspektora Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie.

1 stycznia 2007 roku, będąc w stopniu majora Służby Więziennej, obejmuje funkcję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Komunikat personalny

Informujemy, że 27 stycznia 2015 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski złożył na ręce Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Minister Sprawiedliwości przyjął rezygnację i podziękował gen. Jackowi Włodarskiemu za wieloletnią służbę.

Minister Sprawiedliwości wystąpi do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie gen. Jacka Włodarskiego z funkcji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

źródło: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6746,komunikat-personalny.htm

Do końca kadencji Sejmu powstanie nowa ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

26.01. Warszawa (PAP) – Rząd, związki zawodowe i pracodawcy w ciągu dwóch miesięcy uzgodnią wspólnie projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Nowa ustawa miałaby zostać uchwalona nawet jeszcze przed wakacjami – zapowiedzieli uczestnicy poniedziałkowego spotkania w resorcie pracy.
W spotkaniu dotyczącym nowej formuły dialogu społecznego w miejsce Komisji Trójstronnej uczestniczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz liderzy NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a także szefowie Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club.

Po kilkumiesięcznych pracach związki i pracodawcy przygotowali wspólny projekt ustawy, który w poniedziałek został przekazany Kosiniakowi-Kamyszowi. Zapisy projektu określają nowe zasady prowadzenia dialogu społecznego w Polsce. Rząd czekał na wspólne uzgodnienia w tej sprawie, ale resort pracy sygnalizował, że pracował też nad własnym rozwiązaniem.

Czytaj więcej…

Budżet w 2015 roku. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał Ustawę Budżetową na 2015 rok. Informację przekazała jego Kancelaria. W założeniach do ustawy zapisano, że realny wzrost produktu krajowego brutto wyniesie 3,4 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 11,8 proc., zaś średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 1,2 proc.

Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w 2015 r. 57,6 mld zł, czyli o 4,9 mld zł mniej w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 42,5 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB, po spadku do 47,7 proc. w 2014 r., wzrośnie do 48,0 proc.

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że w roku 2015 dynamika aktywności w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki stopniowo będzie się poprawiać w związku ze stopniowym ustępowaniem skutków kryzysu finansowego w państwach Unii Europejskiej. W myśl przyjętych szacunków realny wzrost produktu krajowego brutto w 2015 r. wyniesie 3,4 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 11,8 proc., zaś średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ukształtuje się na poziomie 1,2 proc..

Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w 2015 r. 57,6 mld zł, czyli o 4,9 mld zł mniej w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 42,5 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB, po spadku do 47,7 proc. w 2014 r., wzrośnie do 48,0 proc.

Ustawa budżetowa na rok 2015 została przygotowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Do projektu ustawy budżetowej dołączone zostało także uzasadnienie zawierające skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 343.277.818 tys. zł., zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 297.197.818 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 46.080.000 tys. zł. Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów określono odpowiednio na 421.538.779 tys. zł i 372.023.276 tys. zł., natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalone zostało w wysokości 49.515.503 tys. zł.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2014 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, kredytów i pożyczek oraz innych źródeł.

Podobnie jak w roku ubiegłym wyodrębniony został budżet środków europejskich. Łączna kwota wydatków tego budżetu wynosi 81.277.996 tys. zł., zaś dochody przewidywane są w kwocie 77.842.493 tys. zł. W 2015 r. planowany jest deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 3.435.503 tys. zł.

W ustawie budżetowej przewidziano, że poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200 mld zł. Ustalono również rezerwę ogólną w wysokości 198.000 tys. zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 21.663.936 tys. zł

źródło:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/budzet-w-2015-roku-prezydent-podpisal-ustawe,91,0,1698651.html

Posiedzenie Federacji ZZ Służb Mundurowych

15 stycznia 2015 roku w m. Serocku/k. Warszawy odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Prezydiów poszczególnych związków wchodzących w skład Federacji.

„>