Spotkanie założycielskie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

28 października 2014′ odbyło się spotkanie założycielskie „Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Poniżej publikujemy Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 28 października 2014′ oraz Informację z posiedzenia FZZSM w dniu 22 października 2014′

„>

„>

RPO do MSW w sprawie uposażenia policjantów na L-4

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji na zwolnieniach lekarskich.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusz Policji przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowuje prawo do 80% uposażenia. Dopiero, gdy zostanie stwierdzone, że zwolnienie lekarskie było wynikiem szczególnych warunków służby w Policji, przysługuje mu 100% uposażenia.

W sprawie indywidualnej badanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzka Komisja Lekarska MSW, powołując się na brak przepisów wykonawczych, uznała, że nie posiada podstaw prawnych do wydawania orzeczeń o związku choroby ze szczególnymi warunkami służby u funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Ponadto w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe zwrócenie funkcjonariuszowi Policji 20% uposażenia z tytułu związku choroby ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Wiązałoby się to z odpowiedzialnością wypłacającego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jedynym efektywnym środkiem prawnym, pozwalającym na zwrot należności, pozostaje dla funkcjonariuszy Policji dochodzenie roszczeń przed właściwym sądem.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o spowodowanie zbadania i rozwiązanie przedstawionych problemów.

http://www.rpo.gov.pl/content/do-msw-ws-wysokosci-uposazenia-funkcjonariuszy-policji-na-zwolnieniach-lekarskich

Wystąpienie do MSW ws. uposażenia funkcjonariuszy Policji na zwolnieniach lekarskich.pdf

Związkowcy wysadzili zmiany w rentach mundurowych

Mundurowi nadal będą mogli łączyć emeryturę z rentą. Z dokumentów rządowych zniknął zapis, który tego zakazywał – komentuje Gazeta Wyborcza w artykule autorstwa P. Miączyńskiego i L. Kostrzewskiego zatytułowanym: „Związkowcy wysadzili zmiany w rentach mundurowych”.

Projekt założeń do ustawy nazywa się w sposób długi i skomplikowany: „O funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw”. Jego cel jest za to prosty.

Dziś mundurowi mają przywileje, o których cywile mogą tylko pomarzyć. MSW chciało, aby podlegali takim zasadom jak zwykły Kowalski ubezpieczony w ZUS.

„Proponowana regulacja ma za zadanie zbliżenie warunków nabywania prawa do renty inwalidzkiej przez funkcjonariuszy niezdolnych do dalszej służby, do warunków i zasad nabywania prawa do renty przez osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem rentowym” – pisał resort.

Czytaj więcej…

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…[embed]

W ramach uzgodnień członków wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów reprezentowany przez: adw. dr Martę Derlatka Kancelaria Adwokacka złożył wniosek o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Z 2004 r. Nr 8 poz. 67 ze zm.) art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (…)

„>

Komunikat FZZSM po spotkaniu w dniu 22 października 2014

Poniżej zamieszczamy Komunikat Federacji ZZSM po spotkaniu w dniu 22 października 2014 roku

„>