Posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu 5-6 grudnia 2014 roku Krzywaniec

W dniach 05-06.12.2014 r., w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu. Zaproszonymi gośćmi byli Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW kol. Czesław Tuła, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Grzegorz Fedorowicz, Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu mjr Daniel Janowski oraz przedstawiciele firm ubezpieczeniowych Warty Paweł Altwasser i PZU. Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie działań Zarządu Okręgowego za 2014 r., które zaprezentował Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Poznaniu kol. Dariusz Grajczyński.

W trakcie posiedzenia głos zajmowali również zaproszeni goście to jest kol. Przewodniczący ZG NSZZF i PW Czesław Tuła, który podziękował członkom ZO za wkład i zaangażowanie w działalność związkową oraz przedstawił ogólny zarys planu działań NSZZF i PW na rok 2015.

W dalszej części spotkania zostały przedstawione sprawozdania Przewodniczących Zarządów Terenowych o sytuacji w jednostkach okręgu Poznańskiego.

Odbyło się również spotkanie z Panem Dyrektorem Okręgowym płk Grzegorzem Fedorowiczem, który odpowiadał na zadawane pytania przez członków Zarządu Okręgowego dotyczące problemów w służbie oraz w okręgu poznańskim. Podczas spotkania Zarządu Okręgowego przyjęto plan działań Zarządu na rok 2015. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych Warty i PZU przedstawili nowe produkty ubezpieczeń na życie, jakie zostaną wprowadzone w niedługim czasie w Służbie Więziennej w tym m. in ubezpieczenie od L4. Na koniec odbyła się wspólna kolacja, podczas, której uczestnicy posiedzenia podzielili się opłatkiem.

 

Ruszyła akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy

Związki zawodowe wchodzące w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych rozpoczęły akcję zbiórki składania podpisów i udzielenia poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

Projekt przygotował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wyłoniony przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, o którego pracach informowaliśmy na naszej stronie. Do Sejmu projekt ma trafić jako obywatelski. W poniedziałek 1 grudnia 2014′ ruszyła akcja zbierania podpisów. Zgodnie z prawem, aby zgłosić obywatelski projekt, w ciągu trzech miesięcy trzeba zebrać 100 tys. podpisów.

Poniżej Projekt ustawy obywatelskiej

Projekt ustawy obywatelskiej

Uzasadnienie do projektu ustawy

Wskazówki przy zbieraniu podpisów

Arkusz do zbierania podpisów

Oświadczenie w sprawie Pozwu Zbiorowego

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Kancelarii Prawnej Omega dotyczące Pozwu Zbiorowego w związku z rewaloryzacją uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej.

„>

Sejm: ostateczny kształt ustawy o komisjach lekarskich

W zakończonym wczoraj 80. posiedzeniu Sejm ustalił ostateczny kształt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Dotychczas funkcjonowanie tych komisji było uregulowane w rozporządzeniach. Ustawa wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Zgodnie z ustawą, w miejsce systemu orzecznictwa obejmującego: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) wprowadzono system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL. Dotychczasowe zatwierdzanie orzeczeń komisji wojewódzkich przez komisje okręgowe zastąpiono trybem skargowym. Jeśli funkcjonariusz lub kandydat do służby nie będzie się zgadzał z treścią orzeczenia komisji rejonowej, będzie miał prawo odwołać się do Centralnej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Warszawie. CKL będzie mogła rozpatrywać odwołania również poprzez składy orzekające działające na terenie kraju. Konkretne miejscowości określi w zarządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych. Ponadto ustawa ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A –  „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów nowe przepisy przewidują kategorie: Z –  „zdolny”, N – „niezdolny”. Nowelizacja zostanie następnie przekazana prezydentowi do podpisu.

Czytaj więcej…

Stanowisko Dyrektora Generalnego SW w sprawie Zarządzenia Nr 32 Dyrektora z dnia 18 lipca 2013 roku

Poniżej zamieszczamy Stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen Jacka Włodarskiego  w sprawie „Zarządzenia Nr 32 Dyrektora z dnia 18 lipca 2013 r, w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji molestowania w Służbie Więziennej”

„>