IV Memoriał Tomasza Mielki – Zapisy Przedłużone do 26 wrzesnia 2016 roku

Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu podjął decyzję o przedłużeniu zapisów na „IV Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków będący Memoriałem kolegi Tomasza Mielki.

Zapisy trwają do 26 września 2016 roku

 

Wszelkie informacje na temat biegu w zakładce „IV Bieg Służb Mundurowych i Sympatyków”

Rejestracji można dokonać pod poniższym adresem:

http://super-sport.com.pl/zapisy/869-iv-bieg-przelajowy-memorial-kolegi-tomasza-mielko.html

 

 

Komunikat FZZ SM

W dniu 14 września 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej, przy udziale przedstawicieli: Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (Przewodnicząca Barbara Smolińska, Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pytlak, Członek Zarządu Joanna Sidor), Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych (Przewodniczący płk Marian BABUŚKA), oraz reprezentacji wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego (kol. Andrzej Szary i kol. Dariusz Żak).

Spotkanie rozpoczęto od dyskusji i podjęcia jednogłośnej decyzji o przyjęciu w poczet Federacji ZZ SM Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP, zgodnie z pozytywną Rekomendacją Prezydium z dnia 24 sierpnia 2016 roku. Realizując kolejne punkty porządku obrad przystąpiono do omówienia bieżących działań, spraw i problemów z jakimi borykają się służby mundurowe. Przedstawiono szczegółowe informacje z przebiegu prac i spotkań Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla w ramach Rady Dialogu Społecznego – do końca września powinny zapaść ostateczne decyzje co do ustawy modernizacyjnej. Przedyskutowano i przyjęto Stanowisko Rady Federacji w przedmiotowej sprawie.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja w/s dołączenia do projektu ustawy tzw. ,,L-4” funkcjonariuszy Wojska Polskiego. Osobą reprezentującą żołnierzy zawodowych był Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych – płk Marian Babuśka, który opowiedział się za jednogłośnym działaniem wszystkich służb mundurowych. Podkreślił, że nie można podejmować działań tylko w obszarze służb podległych MSWiA. Zmiany muszą dotyczyć wszystkich służb, w których obowiązuje tzw. ,,ustawa L-4”. Ponadto zadeklarował dalsze zacieśnienie współpracy z Federacją ZZ SM. Rada przyjęła wspólny harmonogram działań i poparcie dla propozycji zmiany przepisów obejmującej żołnierzy zawodowych – Stanowisko Federacji ZZ SM i Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych w/s ustawy L-4.

Kontynuując spotkanie zapoznano się z koncepcją przedstawioną przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas ostatniego posiedzenia podzespołu d/s służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, w zakresie nowelizacji art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) – (szczegóły patrz Komunikat RDS). W ocenie Rady jest to pierwszy pozytywny sygnał i właściwy kierunek zmian, wymagający dalszych prac i uszczegółowienia w ramach prac Rady Dialogu Społecznego, tak by zmiany mogły wejść w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie Rada Federacji ZZ SM wyraziła poparcie dla włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych (realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015r.) – stanowisko Rady Federacji ZZ SM.

Podkreślenia wymaga fakt, że ,,działanie prowadzone od wielu lat przez związki zawodowe służb mundurowych, Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych i w ostatnim okresie przez podzespół ds. służb mundurowych przy RDS dają wymierne korzyści dla funkcjonariuszy i pozwolą naprawić tę sytuację”.

Omówiono i przyjęto wypowiedzenie porozumienia z 2006 roku o współpracy związków zawodowych MSWiA i MS w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przez NSZZ Policjantów (pismo nr ZZ-378/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku), wraz z zakazem używania logo NSZZ Policjantów na dokumentach sygnowanych przez Federację ZZ SM.

Nawiązując do wcześniejszych spotkań i obecnej sytuacji przedstawiciele wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego przedłożyli Radzie wyjaśnienia w tym zakresie oraz złożyli wniosek o umożliwienie wojewódzkim organizacjom związkowym NSZZ Policjantów zrzeszonych w wojewódzkich strukturach Federacji kontynuowanie współpracy zapoczątkowanej w 2006 roku. W wyniku powstałej dyskusji Rada jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu w poczet Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w/w organizacji oraz kontynuowaniu współpracy i udziale w pracach na zasadach określonych regulaminem.

W ocenie wszystkich stron spotkania podstawową i jedyną platformą skutecznego i konstruktywnego współdziałania Związków Zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych jest Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dotychczas podejmowane działania i inicjatywy na rzecz funkcjonariuszy są najlepszym argumentem do kontynuacji wspólnie rozpoczętej dziesięć lat temu współpracy.

„>

Szkolenia organizowane przez NSZZF i PW

Przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów, interesujących ćwiczeń i ciekawych wykładów które pomogą zapobiegać oraz radzić sobie ze stresem, a także sytuacjami trudnymi w służbie, w pracy oraz w życiu codziennym pogłębienie wiedzy o pierwszej pomocy przedmedycznej oraz  bezpieczeństwie i higienie pracy – tak ma wyglądać pierwszy tak duży projekt edukacyjny realizowany dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Po udanych negocjacjach, dzięki staraniom i dużemu zaangażowaniu wielu kolegów związkowców,  w dniu 15.09.2016r. podpisano stosowną umowę na wykonanie takiego zadania.

Dokument podpisany przez Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FIPW Czesława Tułę zakłada przeszkolenie ponad tysiąca funkcjonariuszy oraz pracowników Służby Więziennej z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej mechanizmów działania stresu na nasz organizm, sposobów zapobiegania jego negatywnym skutkom, wykorzystywania pozytywnych stron stresu oraz radzenia sobie w sytuacji ekspozycji na sytuację trudną.  Program będzie obejmował warsztaty z zakresu BHP pracy, pomocy przedmedycznej oraz treningów psychologicznych.
Zdaniem kol. Przewodniczącego wchodzimy na nowe pole działalności naszego Związku, jakim jest rozwój poprzez aktywne szkolenia, gdzie dzięki wsparciu sponsora firmy PZU S.A. funkcjonariusze i pracownicy będą mogli w sposób praktyczny nabyć bardzo cenną wiedzę na temat stresu, szczególnie w tak trudnym zawodzie jakim jest więziennik czy utrwalić warsztat z dziedziny udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywaniu bezpiecznej służby i pracy.

Projekt szkoleniowy realizowany będzie od września 2016 roku do marca 2017 roku w bazie hotelowo-szkoleniowej NSZZ FIPW Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Zimowit w Wiśle. Koordynatorem projektu ze strony związkowej będzie kol. Dawid Gazda członek Zarządu Głównego NSZZ FIPW.

Pismo Federacji ZZ SM do Pani Premier

Ukazujące się publicznie informacje w sprawie prac nad ujednoliceniem systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych, wzbudzają uzasadniony niepokój całego naszego środowiska. Poruszenie i zbulwersowanie jakie wywołują medialne doniesienia w sprawie planowanej „korekty” wynikającej z przeglądu emerytalnego prowadzonego przez ZUS i resort pracy, trudno nam pogodzić z wcześniejszymi obietnicami i deklaracjami składanymi w tym zakresie. Obecne prezentowane informacje w jaskrawy sposób zaprzeczają tym deklaracjom, uderzając w funkcjonariuszy od których codzienna służba wymaga również narażania własnego zdrowia i życia.

Zapowiedź takich działań wobec funkcjonariuszy służb odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Państwa oraz działających w jego imieniu i w interesie, może osłabić te formacje i wpłyną negatywnie na stan bezpieczeństwa Państwa. Efektem wprowadzanych zmian przez poprzednie rządy było to że ze służby odchodzili doświadczeni policjanci, strażnicy graniczni, strażacy, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służby więziennej. Należy podkreślić, że zmiany maja dotyczyć funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, których postawa podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży została bardzo wysoko oceniona.

Pani Premier
Reprezentując służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Państwa, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wraz z Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych zwraca się do Pani Premier z prośba o udzielenie informacji czy prowadzone są i w jakim zakresie prace nad wprowadzeniem „korekt w emeryturach mundurowych” ?

Uważamy, ze wszelkie plany zmian, w tak ważnej dziedzinie jak bezpieczeństwo obywateli, nie mogą wynikać z bieżących uwarunkowań gospodarczych i chęci wprowadzenia systemu emerytalnego służb mundurowych jako integralnej części zabezpieczenia społecznego, oraz być informacja przekazywana za pomocą mediów.
Zaznaczenia wymaga niejednokrotnie już podkreślane, przez wszystkie strony dialogu społecznego, znaczenie i rola Podzespołu Problemowego ds. Służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego jako miejsca, w którym na jednej płaszczyźnie spotykają się przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, podejmując dyskusje nad planowanymi działaniami i ewentualnymi projektami.

http://www.nszzfipw.org.pl/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-15-FederacjaZZSM-pismoPremier.pdf[\embed]

MSWiA nie planuje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych

Wczoraj (15.09.) na portalu MSWiA ukazało się oficjalne dementi ministra w sprawie doniesień zawartych w artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej zatytułowanym: „Koniec przywilejów. Mundurowi pójdą na emeryturę po sześćdziesiątce”.

(…) Minister Mariusz Błaszczak: MSWiA nie planuje zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych
Nawiązując do dzisiejszego artykułu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił, że MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac związanych ze zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych. – Bardzo stanowczo i jednoznacznie dementuję – nie prowadzimy takich prac i nie planujemy, żeby takie prace były prowadzone. MSWiA nie planuje żadnych zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych – podkreślił szef MSWiA.
Minister Mariusz Błaszczak zwrócił również uwagę, że MSWiA przygotowało ustawę dotyczącą obniżenia emerytur esbeckich. – Wprowadzenie tej ustawy pozwoli na oszczędności w budżecie państwa – chodzi o kwotę powyżej 100 mln zł rocznie – powiedział minister (…)

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15138,Minister-Mariusz-Blaszczak-MSWiA-nie-planuje-zmian-w-systemie-emerytalnym-sluzb-.html

Z ostatniej chwili: także wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że Jego resort nie prowadzi żadnych prac ws. reformy systemu emerytalnego służb mundurowych. „Z tego, co wiem, żaden z resortów tego typu propozycji nie składał. Więcej, jestem zaskoczony tym artykułem” – podkreślił minister. @MRPiPS_GOV_PL