KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH z dnia 21 czerwca 2016r.

W dniu 21 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego omówiono i przyjęto ,,Regulamin Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych”, który zacznie obowiązywać od dnia 01 lipca 2016 roku (scan w załączeniu).

Federacja ZZ SM podjęła decyzję o zwołaniu w 14 lipca 2016 roku pierwszego posiedzenia Rady Federacji ZZ SM, które odbędzie się w trybie przyjętego Regulaminu. Ponadto omówiono kwestię związaną z dalszymi wspólnymi działaniami w zakresie projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020, który ma swoim zakresem objąć funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Federacja ZZ SM w pełni popierając idee wprowadzenia wieloletniego programu modernizacji służb mundurowych, stoi na stanowisku, że przewidziany w projekcie ustawy wzrost uposażeń funkcjonariuszy powinien wynieść nie mniej niż 1200 zł w okresie obowiązywania ustawy, przy porównywalnym wzroście wynagrodzeń pracowników cywilnych. Dostrzegając złożoność i szeroki zakres działania ustawy oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową poszczególnych służb uważamy aby całość tych zadań była w pełni  sfinansowana z budżetu państwa.

Pozytywnie oceniono także dotychczasową działalność podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, który powstał z inicjatywy członków Federacji. W ramach tych prac podejmowano działania i dyskusję m.in. w zakresie: ustawy modernizacyjnej służb mundurowych na lata 2017-2020,  art. 15 a,  zwolnień lekarskich i nadgodzin – szczegółowe informacje w komunikatach.

DSC_0604 (Large) (Small) DSC_0605 (Large) (Small) DSC_0606 (Large) (Small) DSC_0607 (Large) (Small) DSC_0617 (Large) (Small) DSC_0620 (Large) (Small)

Regulamin Federacji 

FEDERACJA ZZ SM -_Porozumienie

Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ)

W spotkaniu uczestniczyli: Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Służby Więziennej, zaproszeni goście oraz eksperci.

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja na temat włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także dyskusja na temat założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

Projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020 ma na celu zwiększenie sprawności, skuteczności i efektywności działania służb podległych MSWiA. Swoim zakresem obejmuje: inwestycje budowlane, wymianę sprzętu i wyposażenia formacji, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. W ramach programu przewiduje się wydatkowanie
w ciągu czterech lat z budżetu państwa środków w łącznej kwocie 6.521.303 tys. zł, w tym 2.261.208 tys. zł to ujęte w budżetach formacji, a kwota 4.260.095 tys. zł stanowi dodatkowe (zewnętrzne) środki ujmowane w rezerwie celowej, w ustawach budżetowych na lata 2017-2020. Projekt ustawy przewiduje dwie podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Podwyżka funkcjonariuszy od 1.01.2017 wyniesie średnio 253 zł
a 2019 r. wrośnie o kolejne 309. Łącznie w latach 2017-2020 przewiduje się wzrost w kwocie 609 zł wraz ze skutkiem wzrostu nagrody rocznej. W przypadku pracowników cywilnych w latach 2017-2020 przewiduje się wzrost wynagrodzeń o kwotę 597 zł ( w tym wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego). W 2017 roku w wysokości 250 zł a w 2020 r. w kwocie 300 zł.

Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017 -2020 obejmuje wszystkie służby podległe MSWiA. Projekt ustawy po uzgodnieniach międzyresortowych zostanie przekazany do konsultacji społecznych.  Obecnie w MSWiA trwa analiza art. „15 a”, która zostanie przedstawiona członkom Podzespołu na następnym posiedzeniu.

Jeżeli chodzi o włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, to kwestia ta jest w gestii Ministra Finansów i niezbędne są dodatkowe konsultacje  w tym zakresie.

W trakcie dyskusji przedstawiciele związków zawodowych podkreślili, że służba więzienna powinna zostać objęta systemem modernizacji, która obejmuje wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ponadto strona społeczna opowiedziała się jednoznacznie za włączeniem wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytalnego służb mundurowych.

Kolejne spotkanie zaplanowano w miesiącu lipcu i dotyczyć będzie:

– analizy potrzeb zatrudnienia w związku z obecna sytuacja międzynarodową (terroryzm, wzmożona migracja, potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa)

– analiza bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy,

– informacji przedstawionej przez MSWiA w kwestii art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z póżn. zm.)

Odpowiedź Kancelarii Omega – Pozew Zbiorowy

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Pana Dyrektora Kancelarii Omega na zaproszenie Zarządu Głównego w sprawie wyjaśnienia na jakim etapie znajduje się sprawa Pozwu Zbiorowego.

„>

PZU – zniesienie karencji informacja

Poniżej zamieszczamy pismo firmy Mentor odnośnie zniesienia karencji dotyczącej ubezpieczenia na życie funkcjonującego w Służbie Więziennej firmy PZU.

„>

Pozew zbiorowy – komunikat

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do licznych rozmów telefonicznych, jak również pytań mailowych, na które udzielamy na bieżąco odpowiedzi, dodatkowo pragniemy przekazać dla całej I i II grupy pozwu informacje o stanie aktualnych działań.

Dla przypomnienia i pojaśnienia pewnych sytuacji, jak również zdementowania różnych opinii przedstawiamy stan bieżący sprawy.

Pierwszy pozew Związku Zawodowego SW ( I grupa Mazowsze) Sąd Okręgowy uznał za niezasadny jako pozew zbiorowy. Oczywiście nie zgodziliśmy się z tym uzasadnieniem i zostało złożone zażalenie do Sądu Apelacyjnego. W sierpniu 2015 roku wygraliśmy sprawę, Sąd Apelacyjny przyznał nam rację i nakazał oddać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy.

Od tamtej pory czekamy na termin rozprawy lub jakąkolwiek wiadomość z Sądu Okręgowego. Mimo działań ponaglających, jeśli można tak to nazwać, bo na Sąd raczej wpłynąć w kwestii przyspieszenia pracy nie można, czekamy, co tym razem będzie się działo.

Dwa tygodnie temu Sąd Okręgowy, by utrudnić wszystkim życie, wydał postanowienie dla I grupy o złożeniu ponownie oświadczeń na wskazanym przez Sąd wzorze. Czemu to miało służyć nie wiemy. Możemy tylko przypuszczać, że chodzi o zniechęcenie nas do działania i poddanie się. Jednakże zmieściliśmy się w terminie, choć była to ciężka, zespołowa praca. Widać wyraźnie, że Sąd Okręgowy jest prawdopodobnie lekko skonsternowany sytuacją i wyrokiem Sądu Apelacyjnego, bo nie chcą dopuścić do pozwu zbiorowego.

Przyczyny jak wiadomo są różne, ale te zasadnicze to przede wszystkim:

  1. a) Jeśli Sąd przepuści pierwszą grupę, wówczas przyjdą kolejni, ale nie w setkach tylko tysiącach uczestników – i tu Sąd ma rację, ponieważ tak na pewno się stanie.
  2. b) Sprawa ma znamiona polityczne, ponieważ chodzi o pieniądze Skarbu Państwa.
  3. c) Jest to dla Sądu pierwsza tego typu sprawa w kraju, sprawa trudna i niestety,  proszę nam wierzyć, Sąd bardzo się w niej gubi. Do tego stopnia, że mamy trzy identyczne pozwy w tym samym sądzie: policji, służby więziennej i straży granicznej. W pierwszym pozwie Sąd prosił o uzupełnienie informacji itd., w drugim, który jest analogiczny (Straż Graniczna) nie prosi. Natomiast w trzecim, kolejnym pozwie Policji znowu prosi.

Nadal Państwa pozew II grupy (620 osób), jest u nas w kancelarii, w tym zakresie nic się nie zmieniało. Pieniądze na wpis są zdeponowane na koncie i czekają na przebieg wydarzeń pozwu I grupy po pierwszej rozprawie, w ponownym rozpatrzeniu przez Sąd Okręgowy. Cały czas zgodnie z zaleceniem i przyjętą strategią  przez reprezentanta obu grup liczymy, że jeśli w przypadku pierwszej grupy Sąd ogłosi pozew zbiorowy, to automatycznie w ciągu kilku dni dostarczamy drugą grupę i wpłacimy pieniądze na wpis sądowy.

Dla pełnej jasności wszystkich uczestników, wszystko nadal w mocy i w toku. Nic nie przepadło i nic się nie zmieniło. Dementujemy jakiekolwiek obawy związane z II grupą. Wszystkie dokumenty i pieniądze czekają w kancelarii na rozstrzygnięcie w I grupie. Niestety przewlekłość podejścia i prowadzenia spraw są naprawdę dobijające, tak dla Państwa jak i dla nas, ale niestety tu wpływ mamy bardzo ograniczony.

Jeśli Sąd nie uzna pozwu zbiorowego I grupy, wówczas składamy Państwa pozew oddzielnie w tym samym Sądzie, tak jak złożyliśmy I grupę SW, SG i Policję.

Dla uczestników II grupy rozstrzygnięcie, że Sąd uzna pozew I grupy, jest korzystne z punktu widzenia oszczędności czasu, który może być krótszy nawet o około 2 lata.

W najbliższym czasie, jeśli tylko uzyskamy informacje o terminie rozprawy I grupy i o tym, co wydarzyło się na rozprawie będziemy Państwa informować.

Z wyrazami szacunku

Zespół Omega Kancelarie Prawne