Posiedzenie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W dniach 28.09 – 01.10.2015r. w OSSW w Kulach odbyło się Posiedzenie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Podczas obrad określono najważniejsze na dzień dzisiejszy kierunki działań Związku Zawodowego. Do najistotniejszych, wymagających pilnych działań zaliczono konieczność modernizacji Służby Więziennej w tym w szczególności wynagrodzeń oraz uposażeń personelu w perspektywie roku 2016 oraz lat następnych. Zarząd Główny dostrzega także konieczność dostosowania warunków służby oraz realizacji ustawowych działań polskiego więziennictwa do aktualnego poziomu rozwoju społecznego.

Zespół negocjacyjny ds. opracowania zasad podziału środków na podwyżki uposażenia w składzie: Czesław Tuła, Dariusz Grajczyński, Bolesław Groński, Robert Moskal rekomendowali uzgodniony ze stroną służbową podział środków zagwarantowanych w rządowym projekcie budżetu na rok 2016. Przedstawili także inne warianty, które były dyskutowane podczas prac obu stron. Zarząd Główny przyjął rekomendację Zespołu, co pozwoliło na podpisanie w dniu 30.09.2015r. Porozumienia pomiędzy partnerem służbowym i związkowym w sprawie realizacji podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2016r. Porozumienie podpisał Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej  gen. Jacek Kitliński.

11 (Small)

12 (Small)

13 (Small)

Choć były to trudne decyzje, strony wspólnie określiły podpisane Porozumienie jako najbardziej optymalne z punktu widzenia w szczególności personelu najniżej uposażonego.

Czytaj więcej…

Relacja z III Biegu Memoriałowego Tomasza Mielko 26 września 2015 roku Drzonków

To już po raz trzeci z inicjatywy Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia i Rekreacji w Drzonkowie odbył się Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i ich sympatyków będący Memoriałem Tomasza Mielko. Jak w poprzednim roku Patronat Honorowy nad imprezą objął Zarząd Główny NSZZF i PW z Przewodniczącym Czesławem Tułą na czele oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Grzegorz Fedorowicz.

W dniu 22 października 2012 roku na służbie zginął śmiercią tragiczną funkcjonariusz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Zakładu Karnego w Rawiczu mł. chor. Tomasz Mielko.

Do wypadku doszło podczas ćwiczeń na strzelnicy.

Pozostając w żalu po stracie kolegi i łącząc się w bólu z rodziną składamy wyrazy głębokiego współczucia najbliższym Tomka. Pozostajemy w modlitwie. W naszych sercach na zawsze będzie trwać pamięć o Nim…

W tym roku bieg memoriałowy odbył się w dniu 26 września. Trasa tak jak w poprzednich latach liczyła około 10 km. Memoriał zgromadził na starcie ponad 50 osób, osób które w ten sposób chcielły uczcić pamięć Tomka i przy okazji  sprawdzić się w sportowej rywalizacji.

Minutą ciszy uczczono pamięć Tomka, po której głos zabrali organizatorzy i zaproszeni goście.

Tak naprawdę wszyscy uczestniczący byli zwycięzcami. W tym dniu nie chodziło bowiem o zdobycie najlepszego czasu, a o udział… Udział w przedsięwzięciu, którego celem jest pamięć… Wygrali Ci, który pamiętali…

Czytaj więcej…

Nowe informacje o Pozwie Zbiorowym

W dniu 23 stycznia 2013 r. 221 funkcjonariuszu Okręgu Warszawskiego złożyło pozew o wypłacenie nieotrzymanej waloryzacji w 2009 i 2010 r. z prawem przechodzącym na następne lata. Nasze roszczenie obejmuje okres od 01 stycznia 2009 do 31 października    2012 r. Aby nie ograniczać się wyłącznie do własnego środowiska przygotowaliśmy możliwość dla funkcjonariuszy w całej Polsce. Oczywiście dla tych, którzy chcieli w ten pozew wejść i podjęli razem z nami ryzyko. W 20014 r. włączyło się 620 funkcjonariuszy z całej Polski. W październiku 2014 r. gotowe były dokumenty tych uczestników. W tym momencie pojawił się dylemat.

Sąd w toczącej się już sprawie dla 221 funkcjonariuszy Okręgu Warszawskiego, mimo złożonego w tej sprawie wniosku w pozwie, nie określił postanowieniem  toczącego się postępowania jako proces w postępowaniu grupowym. Co w moim przekonaniu jest ważne dla 221 funkcjonariuszy, których roszczenie Sąd już rozpatruje, ale ważniejsze jest dla 620 funkcjonariuszy. Dlaczego  jest to ważne dla 620 uczestników? W przypadku gdy Sąd postanowi, że roszczenia nasze będzie rozstrzygane w postępowaniu grupowym, tych 620 funkcjonariuszy przystąpi do toczącej się już sprawy na takich samych uprawnieniach jakby złożyli pozew 23 stycznia 2012 r. Co jest ważne i wytłuszczam to zdanie, nie obejmuje ich wówczas okres przedawnienia.

Wystąpiliśmy ponownie do sądu z wnioskiem, o to aby sprawa ta była rozpatrywana w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Wówczas w listopadzie 2014 r. Sad Okręgowy wydał postanowienie o odmowie rozstrzygania tej sprawy w tym trybie, jako nieuprawniony. Przewodnicząca Sądu  Okręgowego oświadczyła, że Sąd nie rozstrzyga sprawy merytorycznie, choć prawdopodobnie mamy prawo do niewypłaconej waloryzacji.

Wystąpiliśmy o uzasadnienie tego orzeczenia i po jego uzyskaniu wystąpiliśmy z zażaleniem do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wystąpiliśmy do Sądu o zwolnienie z kosztów sądowych zażalenia , nie zostaliśmy z nich zwolnieni i zapłaciliśmy. Z naszego wysiłku finansowego skorzystają pozostali uczestnicy postępowania. Czekaliśmy długo na decyzję    w sprawie zażalenia. W czerwcu 2015 r. wystosowane zostało ponaglenie. Zwróciliśmy  w nim uwagę, że jako przedstawiciele grupy zawodowej, zainteresowanych tematem, czekamy bardzo długo na rozstrzygnięcie i prosimy o jak najszybsze rozpatrzenie tej sprawy.

W tym miejscu wrócę do chwili gdy zebrane zostały materiały 620  funkcjonariuszy. Pojawiło się oczekiwanie i presja niektórych środowisk, często nie uczestniczących w tym postępowaniu grupowym, a także kancelarii nas reprezentującej aby złożyć pozwy i tu pojawiły się dwie opcje. Pierwsza aby złożyć pozwy cywilne, co wiązałoby się z tym, że każdy zainteresowany musiałby indywidualnie, na nowych warunkach finansowych, pozwać dyrektora swej jednostki o brak waloryzacji. Druga opcja to złożenie drugiego pozwu zbiorowego dla 620 uczestników z terminem złożenianajwcześniej październik 2014 r. Termin złożenia pozwu ma ogromne znaczenie ponieważ zmienia sytuację prawną. Przypomnę – okres przedawniania roszczeń, ale nie tylko. Podjąłem się tego wysiłku na określonych zasadach dochodzenia do pozytywnego rezultatu naszego roszczenia. Określiłem je precyzyjnie zarówno na stronie Zarządu Głównego NSZZF i PW jak i na spotkaniach  i w bezpośrednich rozmowach i kontaktach mailowych z funkcjonariuszami i uczestnikami tego postępowania z jednostek  penitencjarnych w całej Polsce.

Jeśli ktoś ma pomysły na inne rozwiązania, to przecież je może realizować na własną odpowiedzialność i własny rachunek. Zwłaszcza, że inne formacje choćby funkcjonariusze Straży Granicznej na początku bieżącego roku złożyli pozew zbiorowy o brak waloryzacji.

Na koniec najważniejsze. Sąd Apelacyjny w Warszawie na skutek naszego zażalenia uchyliłpostanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXI Wydział Pracy, o braku możliwości dochodzenia naszych roszczeń w trybie pozwu zbiorowego i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.Z szesnastostronicowego dokumentu zacytuję tyko mały fragment uzasadnienia Sadu Apelacyjnego: „ W pierwszej kolejności Sąd Apelacyjny zauważa, że o możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym, decydują przesłanki w art. 1 i 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym”. Powyższy jak i pozostałe argumenty z uzasadnienia Sądu Apelacyjnego pokrywają się z naszą merytorycznie uzasadnioną oceną. Wyrażę też przekonanie oparte na tej merytorycznej ocenie, że nasza sprawa zmierza w dobrym kierunku.

Wyrażając radość z powyższego przypominam, że postępowanie w sprawie trwa i przyszły rezultat jest nadal otwarty. Na najbliższym posiedzeniu Sąd Okręgowy w Warszawie będzie się musiał określić co do pozwu zbiorowego. Po pozytywnym postanowieniu,a przekonany jestem, że takie będzie, Sąd wyznaczy termin przystąpienia do pozwu. Wówczas 620 funkcjonariuszy przyłączy się do pozwu i uzyska uprawnienia jakby pozew złożyli  23 stycznia 2013 r.

                                                                                  Pozdrawiam

                                                                                  /-/ Zbigniew Głodowski

Komunikat FZZSM z 16 września 2015 roku

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 16 września 2015 roku 

Komunikat FZZSM z 16 września 2015 roku

„>