Krążą sms-y o szykowanych zmianach w emeryturach służb

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpi do premiera z prośbą o ustosunkowanie się do pogłosek o rzekomo trwających w Ministerstwie Finansów pracach nad zmianą zasad naliczania emerytur służb mundurowych.

W związku z pojawiającymi się sms-owymi informacjami o rzekomo trwających pracach w Ministerstwie Finansów nad zmianą zasad naliczania emerytur służb mundurowych, Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowił wystąpić do Premiera RP z prośbą o ustosunkowanie się do tych informacji.

Pragniemy podkreślić, że pismem z dnia 10 lutego 2015′ Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska zaprzeczyła, jakoby w MSW trwały jakiekolwiek prace nad zmianą emerytur mundurowych. Poniżej przypominamy pismo MSW z 10 lutego 2015 r. Z chwilą otrzymania informacji od Pani Premier niezwłocznie ją zamieścimy na stronie.

Nie każde zwolnienie będzie dyskryminacją

Już samo nabycie prawa do emerytury jest wystarczającą przesłanką zwolnienia ze służby, czasem uzupełnioną o dodatkowe wymagania, jakim jest np. osiągnięcie określonej wysługi emerytalnej czy prawo do pełnego świadczenia. Wiek funkcjonariusza może też być powodem zakończenia jego kariery zawodowej.

REDAKCJA POLECA

10.03.2015Powód rozstania: ważny interes służby

24.02.2015Korzystny wyrok nie oznacza powrotu do służby

20.02.2015Przestępstwo przekreśla nienaganną służbę

Przejawem trwałości stosunku służbowego jest wymienienie w ustawach pragmatycznych (a więc określających prawa i obowiązki funkcjonariuszy poszczególnych służb) wszystkich sytuacji, w których funkcjonariusza można lub trzeba zwolnić ze służby. Przełożeni nie mają tu więc takiej swobody jak w przypadku pracowników cywilnych. Jeśli chcą zwolnić funkcjonariusza, mogą to zrobić tylko wtedy, gdy są w stanie zastosować jedną z wymienionych w ustawie podstaw prawnych zwolnienia. Wprawdzie niektóre z nich mają dość ogólny charakter (pisaliśmy o tym w dwóch ostatnich numerach dodatku „Administracja”), nie zmienia to jednak faktu, że przy zwolnieniu funkcjonariusza ze służby przełożony musi wskazać konkretny przepis ustawy, który takie zwolnienie uzasadnia.

Jedną z takich fakultatywnych przyczyn uzasadniających wysłanie funkcjonariusza do cywila jest nabycie przez niego uprawnień emerytalnych. Inaczej więc niż to jest w przypadku pracowników cywilnych, uzasadnienie zwolnienia tylko i wyłącznie uzyskaniem prawa do emerytury nie będzie w przypadku funkcjonariuszy uznane za dyskryminację w zatrudnieniu.

Czytaj więcej…

Roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej z udziałem przedstawiceli NSZZF i PW

W dniach 16-18 marca 2015 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych, komendantów ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr oraz dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych.

W odprawie uczestniczył Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

W trakcie spotkania omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu funkcjonowania służby, w tym zamierzenia i kierunki działań w najbliższej perspektywie, służące poprawie jakości realizacji ustawowych zadań Służby Więziennej.

Minister Sprawiedliwości podkreślił w swoim wystąpieniu, że Służbę Więzienną czekają w najbliższym czasie nowe wyzwania, które wiążą się z reformą prawa karnego, z nową polityką i praktyką karną. Zwracając się do zebranych zaznaczył, że w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności nie możemy tracić z pola widzenia celu, jakim jest resocjalizacja. Musimy wpływać na trwałą zmianę postaw życiowych tych, którzy wyrażają wolę współdziałania w tym zakresie. Minister zaakcentował, że realizując nałożone przez ustawodawcę zadania i tworząc właściwą atmosferę w pracy z pewnością osiągniemy sukces, przekładający się na wdzięczność społeczeństwa. Na koniec podkreślił, że wysoko ceni bardzo dobrą współpracę z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej i podległą mu formacją.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dziękując za zaproszenie na odprawę podkreślił rangę i rolę służbowego spotkania jako ważnego elementu  nowoczesnego zarządzania, dobrej komunikacji wewnętrznej i należytej współpracy w ramach resortu sprawiedliwości.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej podziękował uczestnikom odprawy za rok wytężonej służby i pracy, dzięki której udało się uniknąć najgroźniejszych zdarzeń nadzwyczajnych. Osiągnięte wyniki i spokój są przede wszystkim zasługą kadry, dobrze wykonującej swoje obowiązki w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zwracając się do dyrektorów jednostek organizacyjnych prosił o przekazanie podziękowań wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom. Płk Jacek Kitliński podkreślił jednocześnie, że odpowiedzialność za właściwą atmosferę i prawidłową realizację zadań ponosi każdy funkcjonariusz i pracownik, zgodnie z zakresem obowiązków służbowych. Dyrektor Generalny Służby Więziennej dziękując Ministrowi Sprawiedliwości za pozytywną ocenę Służby Więziennej zapewnił, że wszystkie stawiane przed nami zadania zostaną zrealizowane należycie.

W trakcie swojego wystąpienia Dyrektor Generalny Służby Więziennej przedstawił informację o aktualnej sytuacji więziennictwa,  a także plan działań odnoszący się do poszczególnych pionów służby. Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej omówili zagadnienia z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych.

Dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej przedstawili stan realizacji zadań w roku minionym oraz cele i założenia na rok bieżący.

Uczestniczący w odprawie Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, zwracając się do Ministra Sprawiedliwości, przedstawił rolę czynnika społecznego, jakim jest związek zawodowy, podkreślił konieczność kontynuowania dialogu oraz najpilniejsze potrzeby dotyczące warunków pełnienia służby i sytuacji finansowej funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. W odprawie również uczestniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Dariusz Grajczyński

Biuro Dyrektora Generalnego SW

źródło: http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,30533,roczna-odprawa-sluzbowa.html

Wielkopolska i Lubuska FZZSM uruchomiły „Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych”!!!

Wielkopolska i Lubuska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowychmając na uwadze podstawowy obowiązek ustawowy i statutowy jakim jest dbanie o interesy funkcjonariuszy oraz brak reakcji władz centralnych Federacji ma ich postulaty postanowiły w dniu 16 marca br.  uruchomić na szczeblu województwa wielkopolskiego i lubuskiego Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych”, który został powołany w dniu 18 lutego br.

FEDERACJE CZEKAJĄ OBECNIE NA DECYZJE  INNYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH SKUPIAJĄCYCH FUNKCJONARIUSZY W SPRAWIE POSTUALTÓW ZAWARTYCH WE WNIOSKU ORAZ PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KOMITETU PROTESTACYJNEGO - POBIERZ POSTULATY SKIEROWANE DO FEDERACJI W WARSZAWIE !!

„>

„>

Posiedzenie Lubuskiej FZZSM wraz z przedstawicielami SLD

W dniu 6 marca 2015 roku w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych SM. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Lubuskiej FZZSM Dariusz Mieczyński, Wiceprzewodniczący KKW NSZZF Straży Granicznej mjr SG Tomasz Deszcz, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podinsp. Sławomir Kostiuszko oraz Ewa Moczulska, Artur Hebda, Dariusz Jaskulski, którzy reprezentowali NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Główny temat spotkania to  obecna sytuacja służb mundurowych w naszym kraju.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli SLD Panów prof. Bogusława Liberadzkiego Europosła Parlamentu Europejskiego, Pana Bogusława Wontora Posła na Sejm RP oraz Panią Jolantę Danielak Kandydata na Prezydenta Miasta Zielone Góra z ramienia SLD oraz gospodarza obiektu Pana mjr Dariusza Rączkowskiego Dyrektora Aresztu Zielona Góra.

W trakcie dyskusji uczestników przedstawiciele związków Zawodowych służb mundurowych przedstawili szereg problemów i bolączek, jakie dotykają nasze służby mundurowe począwszy od wprowadzenia niekorzystnej dla wszystkich Ustawy o L 4 braku rewaloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i pracowników służb od 2009 roku. Zaproszeni goście z uwaga wysłuchali postulatów poszczególnych służb, po czym zadeklarowali szerokie wsparcie, które ma umożliwić  wzrost uposażeń oraz wprowadzenia nowych rozwiązań, jakie daje nam projekt Ustawy zgłoszony przez inicjatywę obywatelska, który w ostatnim czasie zgłosiła główna centrala Federacji ZZSM.

Panowie Prof. Bogusław Liberadzki oraz Bogusław Wontor zadeklarowali, iż podejmą się działań, które umożliwią wprowadzenie nowych rozwiązań a w konsekwencji wzrostu uposażeń oraz modernizacji na poziomie europejskim wszystkich służb.

Natomiast Pani Jolanta Danielak  senator IV i V kadencji, wicemarszałek Senatu V kadencji, która Współtworzyła Fundacje „Bezpieczne Miasto” i „Nasz Dom”, działająca w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Która zasiadała w radzie miasta Zielona Góra a obecnie kandydat na Prezydenta miasta Zielona Góra szeroko omówiła jak powinna wyglądać współpraca na szczeblu lokalnym, która w konsekwencji przyniosłaby korzyść samorządowcom jak również poszczególnym służbom mundurowym, co przyczyniłoby się niewątpliwie do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, do czego będzie się starała przyczynić, jako Prezydent i samorządowiec Zielonej Góry.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy zwiedzili Areszt Śledczy w Zielonej Górze gdzie zapoznali się z przeznaczeniem oraz funkcjonowaniem tej jednostki penitencjarnej.

Więcej zdjęć w galerii……