Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z NiezależnymSamorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Polityka kadrowa i płacowa była głównym tematem dzisiejszych (27 sierpnia 2015 r.) rozmów Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W trakcie spotkania omówiono tematy związane z podwyżkami dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Minister Sprawiedliwości Borys Budka podkreślił, że jego celem jest zapewnienie, aby Służba Więzienna była traktowana równorzędnie z pozostałymi służbami mundurowymi w Polsce.

Podczas rozmów poruszone zostały również kwestie dotyczące wzrostu nakładów na inwestycje, a także poprawa warunków pracy w zakładach karnych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w 2016 r. 64 mln zł ma zostać przeznaczonych na podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Z kolei na podwyżki dla pracowników cywilnych więziennictwa w przyszłorocznym budżecie zaplanowana ma zostać kwota 4,2 mln zł. Pozwoli to na wzrost wynagrodzeń średnio o kwotę ok. 200 zł w przeliczeniu na etat.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli  także: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

źródło: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7431,spotkanie-ministra-sprawiedliwosci-ze-zwiazkiem.html

„>

Odprawa kierownictwa Służby Więziennej z udziałem Przewodniczącego Zarządu Głównego.

Optymalizacja zatrudnienia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, zadania Biura Spraw Wewnętrznych, aktualna sytuacja więziennictwa, m.in. po wdrożeniu zmian w związku z nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego, bezpieczeństwo i porządek w jednostkach, działalność penitencjarna i funkcjonowanie SDE to główne tematy poruszone podczas odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się 26 sierpnia 2015 roku.

W odprawie udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, zastępcy Dyrektora Generalnego – płk Artur Dziadosz i płk Andrzej Pecka, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesław Tuła, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, kierownicy zespołów, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia.

Od 1 lipca obowiązuje nowy Statut Centralnego Zarządu Służby Więziennej, zarządzenie organizacyjne i regulamin organizacyjny. To wynik kilkumiesięcznej pracy zespołu ds. optymalizacji zatrudnienia w CZSW, powołanego przez dyrektora generalnego. Powstało Biuro Spraw Wewnętrznych, likwidacji uległo kilka zespołów m.in. Zespół Organizacji Współpracy Zewnętrznej, Zespół Zamówień Publicznych, Zespół Kontroli, niektóre stanowiska zastępców dyrektorów biur, zaplanowano zredukowanie zatrudnienia w CZSW o 90 etatów z dotychczasowych 462. Od lutego do dnia dzisiejszego 49 funkcjonariuszy i pracowników CZSW zostało przeniesionych do jednostek podstawowych lub przeszło na zaopatrzenie emerytalne. Proces ten zakończy się w lipcu 2016r.  Spowoduje to z pewnością oszczędności finansowe, które zostaną przeznaczone na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb związanych z wynagrodzeniami funkcjonariuszy i pracowników. Etatowo wzmocnione zostaną jednostki podstawowe.

– Funkcjonowanie każdej organizacji, a zwłaszcza tak dużej jak Służba Więzienna wymaga okresowych analiz racjonalności i efektywności wykorzystania najcenniejszego kapitału jakim są funkcjonariusze i pracownicy – powiedział gen. Jacek Kitliński – w naszym przypadku proces ten dotyczy między innymi usytuowania i wielkości zasobów kadrowych w poszczególnych pionach służby oraz szczeblach organizacyjnych, uwzględniając ich znaczenie dla prawidłowej realizacji ustawowych zadań.

Analiza stanu kadrowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej  z ostatnich 10 lat wskazała na systematyczny wzrost liczby funkcjonariuszy i pracowników, o 147 etatów – 47 mundurowych i 100 cywilnych.   – Potrzeba przeprowadzenia oceny przyczyn tego zjawiska była wielokrotnie sygnalizowana przez funkcjonariuszy w jednostkach, w tym przedstawicieli organizacji związkowej, którzy wskazywali na nadmierny ich zdaniem wzrost etatów, biurokratyzację i mnożenie procedur, niskie obciążenie obowiązkami oraz problemy we współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych. Bezpośrednio po objęciu stanowiska Dyrektora Generalnego Służby Więziennej poleciłem poddać rzeczowej ocenie przyczyny wzrostu zasobów kadrowych CZSW oraz wstrzymałem przyjęcia – wyjaśnił  gen. Jacek Kitliński.

– Dynamikę wzrostu zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat w CZSW zauważyło też Ministerstwo Sprawiedliwości – stwierdził wiceminister Wojciech Węgrzyn – dlatego poleciłem dyrektorowi generalnemu wyjaśnienie przyczyn takiego stanu, dokonanie oceny  i podjęcie odpowiednich działań mających na celu optymalizację zatrudnienia.

Efektem, rozpoczętego w lutym br. i kontynuowanego w następnych miesiącach, procesu zmian jest przede wszystkim racjonalność wykorzystania zasobów kadrowych Służby Więziennej. A ponieważ wymagało to nie tylko zmian organizacyjnych, ale i personalnych, przeprowadzenie ich ma charakter ewolucyjny, uwzględniający sytuację zawodową i osobistą każdego funkcjonariusza i pracownika.

1 lipca br. powołano nową komórkę w strukturach Centralnego Zarządu Służby Więziennej – Biuro Spraw Wewnętrznych. Dyrektorowi biura ppłk. Romanowi Klocowi powierzono pełnienie funkcji pełnomocnika ds. przeciwdziałania korupcji w Służbie Więziennej.

Działalność Biura Spraw Wewnętrznych ma na celu przede wszystkim ochronę funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej przed zachowaniami korupcyjnymi, zastraszaniem, szantażowaniem, pomówieniami ze strony osadzonych, pomoc we właściwym wykonywaniu zadań służbowych. Służy poprawie wizerunku Służby Więziennej oraz zwiększeniu zaufania społecznego do Służby Więziennej. Biuro jest odpowiedzialne za prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie niedopuszczalnych, niezgodnych z etyką zawodową zachowań funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych, koordynację zadań w zakresie załatwiania skarg i próśb w sprawach funkcjonariuszy i osób pozbawionych wolności. Będzie prowadzić szkolenia, edukować funkcjonariuszy, wskazywać sposoby unikania sytuacji korupcjogennych, weryfikować zarzuty korupcyjne.

Więcej informacji nt. zmian w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w najbliższym (wrześniowym) Forum Penitencjarnym, m.in. w wywiadach z gen. Jackiem Kitlińskim, Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, płk. Arturem Dziadoszem, przewodniczącym zespołu ds. optymalizacji zatrudnienia w CZSW, płk. Wiktorem Głowiakiem, dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia, ppłk. Romanem Klocem, dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych  oraz Czesławem Tułą, przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZFiPW.

Od 1 lipca 2015 r. w związku z nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego nastąpiły liczne zmiany w funkcjonowaniu jednostek penitencjarnych oraz w postępowaniu ze skazanymi m.in. sposób naliczania kary pozbawienia wolności, realizacja paczek żywnościowych, prowadzenie kont depozytowych, możliwość korzystania z telefonów przez tymczasowo aresztowanych. Podczas odprawy dokonano wstępnej oceny wdrożenia zmian oraz ich wpływu m.in. na bezpieczeństwo i porządek w jednostkach penitencjarnych, funkcjonowanie Systemu Dozoru Elektronicznego. Raporty w tej sprawie przedstawili m.in. płk Roman Wiśniewski, dyrektor Biura Informacji i Statystyki, mjr. Zbigniew Gospodarowicz, pełniący obowiązki dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych oraz gen. Paweł Nasiłowski, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego.

W trakcie odprawy omówiono bieżącą sytuację więziennictwa w różnych jego obszarach, której analiza kontynuowana będzie we wrześniu podczas kolejnego spotkania kadry zarządzającej Służby Więziennej.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

źródło: http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,33597,odprawa-kierownictwa-sluzby.htm

Zawody wędkarskie Zarząd Terenowy Krzywaniec

W dniach 01- 02.08.2015r,. w miejscowości Gostchorze kolonia na rzece Odrze odbyły się I. Nocne zawody wędkarskie  metodą spławikowo-gruntową. Organizatorem zawodów był Zarząd terenowy NSZZFiPW w Krzywańcu oraz koledzy Tomasz Szewczyk i Piotr Waleryszak. W rywalizacji wzięło udział dwunastu wędkarzy. Na podium stanęli :

I miejsce – Brzytwa Paweł – 3,90kg ryby

II miejsce – Waleryszak Piotr – 2,36kg ryby

III miejsce – Rudnicki Rafał – 2,14kg ryby

Największą rybę w zawodach złowił kol. Rafał Rudnicki
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Na zakończenie wręczono nagrody oraz zorganizowano ognisko z poczęstunkiem.

Pisma w sprawie podwyżki dla pracowników i funkcjonariuszy SW.

Poniżej zamieszczamy pismo Ministerstwa  Sprawiedliwości w sprawie podwyżek , które wpłynęło do biura Zarządu Głównego oraz pismo dotyczące uchwały 148-VIII/2015.

„>

„>