Fundusze

FUNDUSZ POMOCY
DORAŹNEJ

 Konto dla wpłat dla Funduszu Pomocy Doraźnej

70 1020 4900 0000 8802 3025 3431


Regulamin Funduszu Pomocy Doraźnej

Deklaracja Członkowska Funduszu Pomocy Doraźnej

Wniosek do pobrania


FUNDUSZ POMOCY DORAŹNEJ

Konto dla wpłat dla Funduszu Pomocy Doraźnej 70 1020 4900 0000 8802 3025 3431

 

Fundusz utworzony został w ramach Programu ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służby Więziennej oraz ich Małżonków i Pełnoletnich Dzieci SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 2012, Podpisanym w Warszawie w dniu 7 marca 2012 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeniowym na Życie S.A. Oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy udziale Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Pakiet grupowych ubezpieczeń został przygotowany i wdrożony przez brokera ubezpieczeniowego firmę MENTOR S.A. z Torunia, która obsługuje Program ubezpieczeń dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Służby Więziennej.

Środki finansowe tworzące Fundusz pochodzą z wypłaconego przez ubezpieczyciela udziału w zyskach (dywidendy), obliczonego według formuł zawartych w postanowieniach Programu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od lokat terminowych, ustanowionych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Funduszem zgodnie z Regulaminem, zarządza Komisja, w skład, której wchodzi po trzech przedstawicieli Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Obsługę administracyjną Funduszu zapewnia Dyrektor Generalny Służby Więziennej, natomiast obsługę finansową Funduszu Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Komisja realizuje swoje cele poprzez udzielanie pomocy finansowej funkcjonariuszom, pracownikom, emerytom i rencistom Służby Więziennej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w związku:

  • z leczeniem i rehabilitacją;
  • z zakupem leków, specjalistycznych protez, sprzętu rehabilitacyjnego, itp.;
  • ze szczególnie uzasadnionym przypadkiem, wynikającym z indywidualnych zdarzeń losowych
  • z finansowaniem wypoczynku dla dzieci z rodzin posiadających niskie dochody, organizowanego wspólnie przez organy NSZZ FiPW oraz kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Podstawą ubiegania się o pomoc z Funduszu jest przystąpienie do wymaganego pakietu ubezpieczenia Grupy PZU S.A. Pomoc finansowa udzielana jest m.in. na wniosek osoby uprawnionej, która zobowiązana jest dołączyć do wniosku oryginały lub kopie dokumentów świadczących o aktualnej sytuacji uprawnionego, potwierdzających zaistniałe zdarzenie upoważniające do ubiegania się o pomoc, w szczególności: zaświadczenia lekarskie, protokół powypadkowy, opisana dokumentacja medyczna oraz potwierdzenie poniesionych kosztów związanych z tym zdarzeniem, tj. opisane imienne faktury i rachunki (paragony nie są potwierdzeniem wydatku, akceptowanym przez Komisję).

Przyznana przez Komisję pomoc udzielana jest w formie zapomogi finansowej, a przyznane środki przekazywane są przelewem bankowym na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku, przesyłana jest na adres wnioskodawcy.

Pomoc finansowa z Funduszu, nie ma charakteru obligatoryjnego i nie może być przedmiotem roszczenia, bowiem decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Płatnikiem pomocy jest Zarząd Główny NSZZ FiPW.

Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu mogą przesyłać wnioski wraz z dokumentacją, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie, na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej Komisja Zarządzająca Funduszem Pomocowym Służby Więziennej ul. Rakowiecka 37a; 02  521 Warszawa.

Treść Regulaminu, a także wniosek o przyznanie pomocy finansowej dostępne są na:

Na Stronie internetowej NSZZ FiPW www.nszzfipw.org.pl w zakładce Menu główne/Fundusze/Fundusz Pomocowy;

Na stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce Do pobrania/Fundusz pomocowy Służby Więziennej;

Na stronie intranetowej Służby Więziennej w zakładce Biuro Kadr i Szkolenia/Działalność socjalna/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej.