APEL FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH O WYSYŁANIE LISTU DO PREZESA RADY MINISTRÓW

A P E L

W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, zwracam się do funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów oraz Waszych rodzin  z apelem o wysyłanie listu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wysłanie tego listu będzie wyrazem troski funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin o stan bezpieczeństwa państwa i poparciem działań prowadzonych przez Federację w zakresie realizacji żądań skierowanych w dniu 12 marca 2018 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wysłanie jak największej liczby listów wzmocni nasze argumenty i siłę naszych wspólnych działań.

List proszę wysyłać w terminie od dnia 16 lipca do 1 września 2018 r.

Adresy, pod które należy wysłać list do Prezesa Rady Ministrów.

Pan Mateusz Morawiecki

Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

e-mail: bprm@kprm.gov.pl.

Treść listu stanowi załącznik do apelu.

Przewodniczący Federacji ZZ SM

Marcin KOLASA

Apel FZZSM.pdf

List do Premiera.pdf

Treść listu

Popierając działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentującej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej, wnoszę o niezwłoczną realizację żądań jakie zostały przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Minister Finansów Teresy Czerwińskiej i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w dniu 12 marca 2018 roku.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierując się troską o stan bezpieczeństwa państwa i jego obywateli a także reprezentując interesy funkcjonariuszy i ich rodzin postuluje o:

1. Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
2. Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
3. Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
4. Wprowadzenie pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych — nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
5. Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
6. Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej nieprzekraczający 30 dni w roku.

Niepokojąca liczba wakatów, niskie uposażenia, brak chętnych kandydatów do służb mundurowych wymagają podjęcia przez Pana Premiera i Radę Ministrów pilnych decyzji, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Taką nadzieją jest skuteczna realizacja postulatów zaproponowanych przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Wprowadzenie ich w życie przyczyni się do stabilizacji sytuacji w służbach mundurowych i pozwoli godnie żyć funkcjonariuszom i ich rodzinom. Z tego powodu należy dokonać nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017- 2020” i ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu ,,Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, uwzględniając istotny wzrost uposażeń w formacjach podległych MSWiA, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów ponad to co jest zagwarantowane w ustawach.
Należy podkreślić, że wprowadzenie ustawy modernizacyjnej w MSWiA i MS było oczekiwane przez środowisko służb mundurowych, w szczególności po latach finansowych wyrzeczeń i niesłusznego odbierania kolejnych uprawnień socjalnych, które nazywano propagandowo przywilejami. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w wielu przypadkach funkcjonariusze kwalifikują się do korzystania z pomocy społecznej a ich uposażenia są niższe niż pracowników dyskontów. Program modernizacji dawał nadzieję na poprawę egzystencji funkcjonariuszy i ich rodzin. Jednak przewidziane tam środki na wzrost uposażeń okazały się niewystarczające, ponieważ ze służb podległych MSWiA, MF i MS nadal odchodzą doświadczeni funkcjonariusze a na ich miejsce nie ma wystarczającej ilościchętnych gotowych sprostać wysokim wymaganiom służby.
Funkcjonariusze oczekują na stabilizacje, realizację przedwyborczych obietnic i zapewnienie im godnej egzystencji na miarę nowoczesnego Państwa i społeczeństwa. To się należy tym, którzy każdego dnia i o każdej porze stoją na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli !