Uchwała Prezydium ZG NSZZF i PW dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SW

Uchwała Prezydium ZG NSZZ FiPW dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Uchwała Nr 252-VII/2010
Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW
z dnia 16 listopada 2012 r.

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zdecydowanie negatywnie odniosło się do przekazanego nam do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Niektóre z zaproponowanych zmian zasługują nawet na zainteresowanie ze strony związku zawodowego, ale rozbrajająco szczere uzasadnienie do przedmiotowego rozporządzenia, iż: ?W związku z występującym od szeregu lat niedoszacowaniem budżetu więziennictwa, środki finansowe uzyskane w wyniku wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków budżetowych związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków bytowych osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych.? ? totalnie je dyskredytuje.
W związku z powyższym Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa postanowiło ten projekt w całości odrzucić.

Służba Więzienna jest trzecią pod względem liczebności uzbrojoną formacją mundurową w naszym kraju. Tak liczna hierarchicznie podporządkowana formacja służąca państwu i jego obywatelom musi schludnie i godnie wyglądać. Nie może być zdecydowanego rozdĽwięku między tym co staramy się prezentować na zewnątrz (Kompania Honorowa Służby Więziennej biorąca od kilku lat udział w niektórych uroczystościach państwowych) i szarą codziennością, gdzie obowiązuje po kilka wzorów tego samego elementu umundurowania z niedostosowanym do rzeczywistości okresem użytkowania. Obecnie funkcjonariusze Służby Więziennej borykają się z ciągłymi brakami w zaopatrzeniu. Oszczędza się na umundurowaniu dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej.

Umundurowanie często wykonane jest z mizernej jakości materiałów. To wszystko, a także brak wizji i prac nad unowocześnieniem mundurów, zastąpieniem przestarzałych, żeby nie powiedzieć z poprzedniej epoki sortów mundurowych, negatywnie kształtuje wizerunek funkcjonariusza państwowego wśród osób pozbawionych wolności i społeczeństwa.

Najprościej jest oszczędzać na funkcjonariuszach, którzy są mało skargowi, mało roszczeniowi, niemedialni, nie nękają instytucji państwa w przeciwieństwie do ich podopiecznych, słusznie odbywających kary pozbawienia wolności.

Projektodawca zamiast pochylić się nad trudnymi sprawami funkcjonariuszy wynikającymi z wadliwego systemu ich umundurowania, próbuje przerzucić obowiązki państwa, właśnie na tych, którzy w jego imieniu każdego dnia zderzają się z tymi ludĽmi, którzy zaufania tego państwa zawiedli.

Jest wiele obszarów, gdzie ewentualne oszczędności można by skierować: choćby wprowadzenie nowoczesnego, ergonomicznego, wykonanego z dobrej jakości materiałów ? umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej ? np. na wzór umundurowania w Policji. Drugim, zapomnianym obszarem to wyposażenie w indywidualne środki ochrony osobistej, gdzie niektóre ich element pamiętają lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku. I po trzecie zaoszczędzone środki winny być w pierwszej kolejności przeznaczone na poprawę warunków służby funkcjonariuszy.

Reasumując chcemy wyrazić niezadowolenie jakie powstało w środowisku funkcjonariuszy Służby Więziennej po opublikowaniu w/w projektu. Dążenie Ministerstwa Sprawiedliwości do finansowania pobytu osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych kosztem poprawy warunków służby funkcjonariuszy państwowych uważamy za ?policzek w twarz? w nagrodę za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Na obecnym etapie i w przypadku dalszych prób ?łatania? budżetu więziennictwa kosztem funkcjonariuszy, nie możemy zagwarantować, że niezadowolenie to nie będzie rosło i przekształcało w inne formy wyrażania sprzeciwu, niż tylko te zawarte na kartkach papieru.

 

Za Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW:
Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ FiPW
(-) Wiesław Żurawski