Petycja Wielkopolskiego Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych

Pan gen. Jacek Włodarski 

Dyrektor Generalny

Służby Więziennej

 

Szanowny Panie Dyrektorze !

Wielkopolski Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych wyraża głęboki niepokój w związku ze stale pogarszającą się sytuacją funkcjonariuszy Służby Więziennej . W naszej ocenie na złe warunki pełnienia służby przez więzienników wywierają wpływ zarówno czynniki o charakterze zewnątrznym , mające swoje Ľródło poza strukturami więziennictwa , jak i wewnętrznym , wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania struktur wewntrznych – kierowniczych Służby Więziennej.
W ostatnich latach , obok postępującej deprecjacji więziennictwa widocznej w działaniach i zaniechaniach strony rządowej , oraz stale prowadzonej przez niektóre media kampanii dezinformacyjnej , funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa szczególnie boleśnie odczuwają pogłębiający się podział w strukturach Służby Więziennej . Linia tego podziału dzieli więzienników na „nadzorców” i „kontrolerów” wykonujących wytyczne przekazane przez czynniki polityczne , oraz pozostałych pracowników i funkcjonariuszy.
W związku z zaistniałą sytuacją sprzeciwiamy się :
– dalszej deprecjacji Służby Więziennej wyrażający się m. in. : w trwającym od roku 2009 , braku podwyżek , czy nawet wyrównania uposarzeń o poziom inflacji ,
– kontynuowania procesu „upolityczniania”  Służby Więziennej wyrażającego się wykorzystywaniem więziennictwa do partykularnych celów politycznych oraz narzucania do realizacji nielogicznych pomysłów mających przynieś popularność politykom , a akceptowanych bezkrytycznie przez kierownictwo więziennictwa,
– nakładania na pierwszoliniowych funkcjonariuszy kolejnych obowiązków  przy jednoczesnym braku środków do ich realizacji
– dalszego realizowania modelu zarządzania Służbą Więzienną opartego na braku szacunku i lekceważeniu podwładnych przez przełożonych . Sytuacji takiej sprzyja polityka kadrowa opierająca się na obsadzaniu stanowisk kierowniczych przez osoby pozbawione kompetencji.

Panie Generale

Oczekujemy :

– podjęcia przez Centralny Zarząd Służby Więziennej rzeczywistego , nie tylko deklarowanego dialogu z przedstawicielami NSZZFiPW
– odejścia od modelu zarządzania więziennictwem opartego na pernamentnej kontroli na rzecz dialogu i współpracy Centralnego Zarządu Słuzby Więziennej z funkcjonariuszami,
– czynnego udziału funkcjonariuszy CZSW w kreowaniu pozytywnego wizerunku medialnego polskiego więziennictwa
– podjęcia aktywnych działań w celu racjonalizacji obowiązków realizowanych przez Służbę Więzeinną ROZUMIEMY NIEDOSTATEK ¦RODKÓW NA WIĘZIENNICTWO NIE ROZUMIEMY BRAKU SZACUNKU DLA NAS ZE STRONY CENTRALNEGO ZARZˇDU I PRZEŁOZONYCH

W imieniu

Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych

Służb Mundurowych

PS
Zapraszamy do galerii „Akcja Protestacyjna  Poznań 2012”

p1060815_small

1122068-118_small

1122157beta_101-69_small