Debata z Politykami Ziemi Wielkopolskiej w dniu 27.01.2011r – sprawozdanie

Debata z parlamentarzystami w Areszcie ¦ledczym w Poznaniu     W dniu 27 stycznia br. Związkowcy NSZZFiPW Okręgu Poznańskiego zorganizowali na terenie Aresztu ¦ledczego w Poznaniu debatę z Parlamentarzystami Ziemi Wielkopolskiej pod tytułem " Sytuacja więziennictwa w kontekście kryzysu finansów Państwa" . Z pośród zaproszonych gości przybyli Pani Poseł Krystyna Łybacka Klub Parlamentarny SLD , Pan Poseł Marek Zieliński Klub Parlamentarny PO , Pan Poseł Jan Filip Libicki Klub Parlamentarny PJN, asystent Pani Poseł Małgorzaty Stryjskiej – Pan Rafał Bartniczak Klub Parlamentarny PIS oraz reprezentujący działające w strukturach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych NSZZ Policjantów Zarząd Woj. w Poznaniu Kolega Dariusz Zak , NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu Kolega Marek Garniewicz.

Debata z Parlamentarzystami w Areszcie ¦ledczym  w PoznaniuDebata

      Na wstępie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu kol. Dariusz Grajczyński jako prowadzący debatę powitał przybyłych gości i przybliżył główne tematy podzielone na bloki dyskusyjne.

      Pierwszym tematem zreferowanym przez kol. D. Grajczyńskiego były wydatki które na podstawie art. 102 i 115 Kodeksu Karnego Wykonawczego , Służba Więzienna ponosi na nieograniczony dostęp osadzonych leczenia i lekarstw. Przybliżając tematykę tych wydatków podano konkretne koszty na opiekę medyczną wydane zarówno przez SW jak i w placówkach poza więziennej służby zdrowia które w 2009r kształtowały się na poziomie 32.8 mil. złotych. Jako przykład zmniejszenia wydatków podano rozwiązania z Czech gdzie Rząd wprowadził "Koszyk podstawowych świadczeń medycznych" redukując o 50 procent zapisy do lekarza.
       Kolega Marcin Krzywicki powołując się na zamieszczone informacje w Głosie Wlkp. z 24 stycznia 2011r przybliżył skale wydatków które w 2010 roku wynosiły 2400zł miesięcznie na jednego osadzonego . Podsumowując podane wydatki stwierdzono , że niema chyba drugiej takiej "elity" z takim nieograniczonym bezpłatnym dostępem do świadczeń medycznych jak osadzeni.
      W w/w temacie wypowiedział się Poseł Jan Filip Libicki który stwierdził , że podane kwoty i nieograniczony bezpłatny dostęp do opieki medycznej jest porażający . Również kwota 2400zł na miesięczne utrzymanie więĽnia w dobie bezrobocia i trudnej sytuacji materialnej wielu obywateli budzi niepokój. W dyskusji z Posłami podano wiele absurdalnych przykładów wykorzystywania usług medycznych.
      Podsumowując ten blok tematyczny Pani Poseł Krystyna Łybacka zaproponowała pozostałym Posłom a zwłaszcza Posłowi Markowi Zielińskiemu zainicjowanie działań zmierzających do złożenia Interpelacji Poselskiej w celu określenia "Koszyka świadczeń medycznych" dla osadzonych. Ponad to Pani Poseł stwierdziła , że należy zobligować Ministerstwo Sprawiedliwości do przedstawienia analizy rozwiązań dotyczących opieki medycznej stosowanych w krajach U.E.
      W następnym bloku tematycznym przedstawiono problematykę skargowości osadzonych na tle wydatków z tym związanych . Podano mnóstwo kuriozalnych przypadków rozpatrywanych spraw sądowych , czasochłonności i koszty przygotowania przedsądowego spraw. Pani Poseł Krystyna Łybacka jak również Pan Poseł Marek Zieliński zgodnie stwierdzili , że pomysł Związkowców opracowania przepisów nakazujących przed złożeniem sprawy do sadu zgromadzeniem dokumentacji i informacji od Służby Więziennej jest godny uwagi. Związkowcy zwrócili też uwagę na znikomą ilość przypadków obciążania kosztami sądowymi osadzonych którzy przegrywają sprawy wszczynane z pomówienia . Posłowie zgodnie stwierdzili , że ten temat będzie poruszony w Ministerstwie Sprawiedliwości.
    Kolejnym poruszonym tematem był "System dozoru elektronicznego" Związkowcy w trakcie debaty wskazali na wadliwe zapisy dotyczące stosowania w/w systemu , małe zainteresowanie skazanych tego typu rozwiązaniem ze względów czysto formalnych np. wokandowania skazanych do roku pozbawienia wolności po odbyciu połowy kary czyli po 6-miesiącach.
    W trakcie debaty poruszono tematykę tak zwanych "więĽniów medialnych " , analizowano zmiany w systemie więziennictwa które poprzez nadmierną opiekuńczość Państwa , zdaniem związkowców idą w bardzo złym kierunku
Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Poznaniu przygotował na podstawie uzyskanych opinii prawnych tematy związane z kontrowersyjnymi zapisami w nowej ustawie o Służbie Więziennej , z powodu ograniczonego czasu przybyłych Parlamentarzystów , Pan Poseł Marek Zieliński zaproponował rozwiązanie polegające na zorganizowaniu kolejnej debaty na przełomie Luty /Marzec br. z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego . Tę propozycję Z.O w Poznaniu podejmuje i poinformuje o ustalonym terminie wszystkich zainteresowanych.
     Na koniec debaty Pani Poseł Krystyna Łybacka podkreśliła iż właśnie na takich Debatach Związkowych , Posłowie mają okazję zapoznać się nie tylko z problemami ale również z rozwiązaniami które funkcjonariusze znający swoją służbę , przekazują. Kończąc debate złożono wzajemne podziękowania zarówno ze strony Parlamentarzystów jak i Zwiazkowców oraz wspólnie zadeklarowano następne spotkanie po ustaleniu terminu Posła Marka Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w M.S. Stanisławem Chmielewskim