Uchwała Prezydium Zarządu Głównego NSZZF i PW w sprawie zaostrzenia protestu.

Poniżej zamieszczamy do pobrania Uchwałę Prezydium Zarządu Głównego w sprawie zaostrzenia protestu w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 28 maja 2013 roku projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego raz Agencji Wywiadu, ustawy o Służbie Wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy    o Służbie Funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (zwanej potocznie o L- 4)

Uchwała prezydium