Spotkanie przedstawicieli ZO NSZZF i PW w Poznaniu z Panem Posłem Platformy Obywatelskiej dr Waldemarem Sługockim

2 grudnia 2013 roku w Biurze Pana Posła Platformy Obywatelskiej dr Waldemara Sługockiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu reprezentowanych przez Wiceprzewodniczącego Dariusza Mieczyńskiego oraz Przewodniczącego ZT Krzywaniec Artura Hebdę.

Spotkanie dotyczyło interpretacji przepisów a dokładnie §27 ust. 2 pkt. 4 oraz §73 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 paĽdziernika 2003 roku w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej przez upoważnionych funkcjonariuszy Służby Więziennej, tj. Dyrektorów oraz ich zastępców, Dowódców zmian oraz ich zastępców, upoważnionych kierowników działów jak również Specjalistów Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej i Centralnego Zarządu Służby Więziennej dokonujących inspekcji lub kontroli jednostek organizacyjnych, polegającą na egzekwowaniu od wybranych funkcjonariuszy (w szczególności pełniących służbę w pionie ochronnym) pamięciowej znajomości przepisów prawa, wraz z podaniem podstawy prawnej, numeru art. bądĽ paragrafu oraz treści tego przepisu z zachowaniem znaków interpunkcyjnych.

Zdaniem strony społecznej znajomość w sposób pamięciowy obszernego zakresu przepisów prawa, które, na co dzień regulują pracę Służby Więziennej oraz ustnej ich ?recytacji? jest niczym innym jak dodatkowym obowiązkiem nałożonym na zwykłego funkcjonariusza przez wyższych przełożonych, generującym stres a nieprzekładającym się na poprawę, jakości pełnienia służby i bezpieczeństwa zarówno samych funkcjonariuszy jak i osadzonych. Poziom pamięciowej znajomości aktów prawnych nie odzwierciedla, bowiem osobistych predyspozycji do pracy w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi, stopnia zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach a przede wszystkim nie oznacza, że dany funkcjonariusz potrafi stosować wyuczone na pamięć przepisy w praktyce.

Wspólnie z Panem Posłem postanowiono, iż w w/w sprawie zostanie złożony odpowiedni dokument do Biura Analiz Sejmowych w celu wydania opinii prawnej czy opisane praktyki mogą mieć miejsce i czy jest to zgodne z prawem, następnie w tej sprawie zostanie złożona stosowna interpelacja do Ministra Sprawiedliwości Pana Marka Biernackiego. Ustalono również kolejny termin spotkania w tej sprawie.