Pismo Zarządu Okręgowego NSZZF i PW potwierdzające gotowość przystąpienia do akcji protestacyjnej.

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Okręgowego  NSZZF i PW w Poznaniu będące odpowiedzią na Uchwałę Nr 291- VII /2013 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie podjęcia działań protestacyjnych odnośnie przyjęcia przez Rade Ministrów w dniu 28 maja 2013 roku projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji , ustawy o Straży Granicznej , ustawy o Państwowej Straży Pożarnej , ustawy o Biurze Ochrony Rządu , ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu , ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych , ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym , ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego , ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (zwanej potocznie o L-4) i przekazaniu go do dalszych prac w parlamencie nie respektując ustawowych uprawnień związków zawodowych.

Poniżej pismo do pobrania:

Pismo Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Pozaniu.