Odprawa kierownictwa Służby Więziennej

Aktualna sytuacja więziennictwa, modernizacja, ocena stanu bezpieczeństwa, oddziaływania resocjalizacyjne, w tym realizacja programu pracy więĽniów oraz plan szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej to główne tematy poruszone podczas odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 11 ? 12 paĽdziernika 2016 roku.

W odprawie wzięli udział: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, zastępcy Dyrektora Generalnego ? płk Artur Dziadosz i płk Jerzy Kopeć, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, kierownicy zespołów, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia.

Gen. Jacek Kitliński omówił kwestie dotyczące bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych i aresztach śledczych. Sytuacja więziennictwa jest stabilna, także finansowo, nie odnotowano w ostatnim czasie najgroĽniejszych zdarzeń. Trwają pracę zespołu ds. reformy Służby Więziennej. Planowane zmiany dotyczą usprawnienia funkcjonowania formacji, modernizacji, ochrony prawnej funkcjonariuszy, budowania pozycji w społeczeństwie. Służba Więzienna realizuje program pracy więĽniów, od stycznia br. odnotowano 15% wzrost zatrudnienia skazanych. Obecnie opracowywane są rozwiązania motywujące skazanych do podjęcia pracy.

Na działania profilaktyczne, służące bezpieczeństwu jednostek penitencjarnych i samych więĽniów, zapobiegające przenikaniu na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, zabiegające samobójstwom, niepożądanym zachowaniom, w tym bójkom, pobiciom, samowolnym oddaleniom z miejsca pracy, zwrócił uwagę zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć.

Dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej przedstawili aktualną sytuację w podległych jednostkach penitencjarnych oraz stan atmosfery i bezpieczeństwa. Omówili stan realizacji programu pracy więĽniów oraz działania podjęte w celu promocji zatrudnienia wśród samorządów i przedsiębiorców.

Dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej szczegółowo odnieśli się do merytorycznej działalności podległych komórek wskazując na kierunki i możliwości organizacji pracy w przedmiotowym zakresie. Omówiono zmiany legislacyjne i propozycje kolejnych. Swą działalność przedstawiło Biuro Spraw Wewnętrznych, w tym Zespół ds. Skarg Osób Pozbawionych Wolności. Przedstawiono też plany modernizacji infrastruktury Służby Więziennej, zakupu nowoczesnego wyposażenia, zracjonalizowania szkolnictwa więziennego, rozszerzenia oddziaływań terapeutycznych, postępowania z osobami niepełnosprawnymi oraz rozwoju systemu dozoru elektronicznego (system obecnie wykorzystany jest w 26%).

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Ľródło: http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,42836,odprawa-kierownictwa-sluzby.html