OdpowiedĽ Ministra MSW na zapytanie Posła Janusza Dzięcioła w sprawie funkcjonariuszy Policji objętych art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.

Na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Grudziądzu, w końcu sierpnia 2012 roku poseł Janusz Dzięcioł skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych zapytanie w sprawie funkcjonariuszy Policji objętych art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.

Poseł w swojej interpelacji podzielił spostrzeżenia związkowców, że funkcjonariusze objęci art. 15a ustawy emerytalnej nie znają swojego statusu prawnego i nie są informowani o zasadach naliczeń emerytury w przyszłości, co może rodzić obawy włączenia ich do nowego systemu emerytalnego dla osób przyjętych do służby po 1 stycznia 2013 roku.
W udzielonej odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych przypomniał, że w świetle art. 15a ustawy emerytalnej do ustalenia wysokości emerytury funkcjonariuszowi przyjętemu do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 roku przyjmuje się wyłącznie okresy pełnienia służby i okresy równorzędne ze służbą. W kwestii natomiast sposobu obliczania emerytury funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę kandydacką, o której mowa w ustawach pragmatycznych służb mundurowych (np. Policji), minister wskazał, że okres służby kandydata traktowany jest jak okres służby w formacji. Zatem w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę kandydacką przed dniem 2 stycznia 1999 r. emerytura zostanie obliczona na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem, że wspomniane regulacje prawne mają zastosowanie do osób przyjętych do służby zawodowej do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W załączeniu publikujemy pełny tekst odpowiedzi udzielonej na interpelację poselską.
Tomasz Krzemieński
Józef Partyka

OdpowiedĽ Ministra Spraw Wewnętrznych

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 4 września 2012 r. (sygn. SPS-024-1896/12) przekazujące zapytanie posła na Sejm RP pana Janusza Dzięcioła w sprawie funkcjonariuszy Policji objętych art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym uprzejmie przedstawiam następujące informacje.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z póĽn. zm.), zwanej dalej ustawą, emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w formacjach mundurowych wymienionych w tytule ustawy z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z póĽn. zm.) obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.
Należy wskazać przy tym, że przepisy ustawy regulują w sposób odmienny zasady obliczania emerytury policyjnej dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r.
Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy przy obliczaniu wysokości emerytury funkcjonariuszowi pozostającemu w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. uwzględnia się poza okresami służby i okresami równorzędnymi także okresy składkowe i nieskładkowe. W świetle natomiast art. 15a ustawy do ustalenia wysokości emerytury funkcjonariuszowi przyjętemu do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. przyjmuje się wyłącznie okresy pełnienia służby i okresy równorzędnie ze służbą. Sposób obliczania emerytury na podstawie art. 15a ustawy dotyczy także tych funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę w formacjach wymienionych w tytule ustawy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tą datą pełnili zasadniczą służbę wojskową.
Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy jako okresy równorzędne ze służbą zalicza się do wysługi emerytalnej funkcjonariusza okresy służby wojskowej uwzględnianej przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej, a więc m.in. zasadniczą służbę wojskową. Należy wskazać w tym miejscu, że w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z póĽn. zm.) zasadnicza służba wojskowa nie jest zawodową służbą wojskową.
Wspomniane okresy równorzędne zalicza się do wysługi emerytalnej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z póĽn. zm.), zgodnie z którymi okres zasadniczej służby wojskowej zaliczany jest do wysługi emerytalnej. Decydujące znaczenie na podstawie którego obliczana będzie emerytura wojskowa ma jednak data powołania do zawodowej służby wojskowej. W świetle bowiem art. 15a ww. ustawy emerytura wojskowa będzie ustalana na podstawie tejże regulacji dla żołnierza powołanego do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., nawet jeśli przed przyjęciem do zawodowej służby wojskowej pełnił zasadniczą służbą wojskową.
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że także w przypadku funkcjonariusza, który wstąpił do służby w formacji wymienionej w tytule ustawy po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. spełniającego warunki określone w art. 12 ustawy, który przed wstąpieniem do tej służby, tj. przed dniem 1 stycznia 1999 r., pełnił zasadniczą służbę wojskową, emerytura policyjna będzie obliczona na podstawie art. 15a ustawy. Okres zasadniczej służby wojskowej jako okres równorzędny ze służbą zostanie bowiem, zgodnie z ww. przepisem prawa, zaliczony do wysługi emerytalnej.
W przypadku zaś, gdy funkcjonariusz, którego emerytura zostanie obliczona na podstawie art. 15a ustawy, będzie posiadał okresy składkowe lub nieskładkowe przed służbą, możliwym będzie ubieganie się o ustalenie emerytury z systemu powszechnego na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.
Odnosząc się natomiast do kwestii sposobu obliczania emerytury funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę kandydacką, o której mowa w ustawach pragmatycznych służb mundurowych (np. Policji, Straży Granicznej), należy wskazać, że okres służby kandydata traktowany jest jak okres służby w formacji. W przypadku zatem funkcjonariusza pełniącego służbę kandydacką przed dniem 2 stycznia 1999 r. emerytura zostanie obliczona na podstawie art.15 ust. 1 ustawy.
Przedstawiając powyższe, pragnę wskazać, że wspomniane regulacje prawne mają zastosowanie do funkcjonariuszy przyjętych do służby zawodowej do dnia 31 grudnia 2012 r..
Z kolei przepisy działu II rozdziału 1a ustawy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r., będą miały zastosowanie wyłączenie do funkcjonariuszy, którzy do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej lub zawodowej służby wojskowej wstąpią po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Przepisy tego rozdziału będą miały również zastosowanie do funkcjonariuszy, którzy wstąpią do służby w jednej z ww. formacji po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r., a przed tą datą odbywali zasadniczą służbę wojskową.

Z poważaniem
Minister Spraw Wewnętrznych