Spotkanie Federacji ZZSM w Sejmie.

7 lutego 2013 roku na wniosek Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Sejmie RP odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. służb mundurowych. Obradom przewodniczył poseł Marek Balt, zaś oprócz członków zespołu wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich związków zawodowych wchodzących w skład FZZSM, a także reprezentanci organizacji emerytów służb mundurowych.


Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

1)    Projekt ustawy o ograniczeniu do 80 % uposażenia za czas choroby w służbach mundurowych. Przedstawiciele FZZSM w swoich wystąpieniach uzasadnili negatywne stanowisko Federacji wobec proponowanych zmian, zwracając uwagę na nieprawdziwe dane w zakresie średniej liczby dni zwolnienia lekarskiego przypadających na jednego ubezpieczonego w ZUS zawarte w uzasadnieniu projektu i konieczność ujęcia w projekcie płatnych nadgodzin oraz gratyfikacji za służbę pełnioną w porze nocnej i dni ustawowo wolne, a także podkreślając brak dialogu ze stroną społeczną. Parlamentarny zespół ds. służb mundurowych przyjął stanowisko wyrażające zaniepokojenie tą sytuacją oraz wnoszące o pilne odniesienie się przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych do uwag zgłoszonych do projektu. Przewodniczący zespołu poinformował również, że zgłosił interpelację na temat projektu.

2)    Obniżenie funduszu socjalnego dla emerytów. Przedstawiciele organizacji emeryckich służb mundurowych poinformowali o swoim ostrym sprzeciwie w tej sprawie i apelu o tzw. wysłuchanie społeczne. Zespół parlamentarny przyjął stanowisko co do apelu, postanawiając zwrócić się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i dyrektora Zakładu Emerytalno ? Rentowego  MSW.

3)    Upowszechnienie wiedzy na temat niesienia pierwszej pomocy.

Posłowie reprezentujący Parlamentarny Zespół ds. Służb Mundurowych byli zaskoczeni, że nikt nie podjął dialogu ze związkami i nie odpowiedział na nasze stanowisko FZZ SM z dnia 15 stycznia 2013 roku. Zespól Parlamentarny przyjął stanowisko, że sytuacją panującą w Służbach Mundurowych budzi niepokój polityków. Przewodniczący Zespołu Pan poseł Balt zwrócił się do nas z prośbą abyśmy niezwłocznie dosłali Zespołowi dane na temat procedowania tego projektu, zgłaszane przez związki uwagi i propozycje w tym zakresie. Należy zauważyć, że w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Służb Mundurowych uczestniczyli jedyni posłowie opozycji.