Komunikat Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego FZZSM woj Wielkopolskiego i Lubuskiego

Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po zapoznaniu się z treścią komunikatów Federacji nr F-25/2015 i F-26/2015 z dnia 20 maja 2015 roku, krytycznie ocenia zarówno formułę spotkania, jak i sposób przedstawienia problemów, mających zasadniczy wpływ nie tylko na sytuację finansową funkcjonariuszy i ich rodzin, ale również na sprawność działania wszystkich służb mundurowych.
Już sama formuła spotkania, bez udziału jednego z merytorycznych ministrów, pozwala wątpić
w czyste intencje strony rządowej. Nieobecność Ministra Sprawiedliwości, jak wskazuje wieloletnie doświadczenie, może świadczyć o marginalizacji problemów charakteryzujących Służbę Więzienną, co
w konsekwencji Federacja może przypłacić rozbiciem i tak już nadwątlonej integracji międzyzwiązkowej. Poza tym, nieobecność Ministra Sprawiedliwości może świadczyć również o tym, że szefowie obydwu resortów nie współpracują ze sobą w zakresie realizacji postulatów wymagających od Rządu zwiększenia środków
w przyszłorocznym budżecie oraz podjęcia koniecznych zmian legislacyjnych.
Z treści komunikatów wynika ponadto, że Pani Minister Teresa Piotrowska, informując o projekcie modernizacji służb mundurowych na lata 2016 ? 2019, przygotowanym przez MSW nie zdradziła ani jego założeń, ani też nie ujawniła, czy projekt uwzględnia również potrzeby funkcjonariuszy
i pracowników Służby Więziennej.
Zdaniem Komitetu Protestacyjnego, również najistotniejsze postulaty nie zostały sformułowane właściwie. Oczekując, bowiem od Rządu zabezpieczenia środków w przyszłorocznym budżecie na waloryzację uposażeń funkcjonariuszy, nie podkreślono, że chodzi o waloryzację przynajmniej na poziomie rekompensującym sześcioletnie zamrożenie kwoty bazowej. Rząd może, więc uznać, że wystarczającym rozwiązaniem tego problemu, będzie odmrożenie uposażeń funkcjonariuszy w 2016 roku, co zważywszy na główny parametr waloryzacji, czyli prognozowaną inflację, może oznaczać wzrost kwoty bazowej w poszczególnych służbach na poziomie 0,3 ? 05%.
Ponadto, strona związkowa nie zwróciła uwagi na problem sztucznie utrzymywanych wakatów i na bezwzględną konieczność ich likwidacji do niezbędnego minimum, co również wymaga zwiększenia wydatków na funkcjonowanie poszczególnych formacji mundurowych.
Zupełnie niezrozumiała, w opinii Komitetu Protestacyjnego, jest ?groĽba?, jakiej Federacja użyła, że jeżeli Rząd nie spełni jej postulatów to podejmie w takim przypadku decyzję o niezwłocznym proteście. W tym miejscu należy przypomnieć, że czynności protestacyjne trwają od dwóch lat i jedynym jak dotychczas jego przejawem są flagi na budynkach, w których mieszczą się służby mundurowe. Większość funkcjonariuszy już dawno zapomniała, co one oznaczają i jaki plan działania ma Federacja.
Służbom mundurowym potrzebne są konkretne pisemne gwarancje i zobowiązania Rządu mające odzwierciedlenie w przyszłorocznym planie budżetowym Państwa. W naszej ocenie Forum Dialogu Społecznego przy MSW jest działaniem na zwłokę, które może skutkować dla naszego środowiska zawodowego brakiem rozwiązania nurtujących nas problemów, a stronie rządowej da podstawę do przekazania sygnału do społeczeństwa, że jest otwarta na rozwiązywanie problemów. Potencjalnie wspólne prace strony rządowej
i społecznej mogą być kolejnym pozorowanym dialogiem, których wynikiem może być brak wzrostu poziomu uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2016 roku.
Dla Komitetu niezrozumiały jest brak reakcji Federacji na oddolne działania protestacyjne, które jeszcze w tym roku mogą przyczynić się do realizacji części zgłaszanych przez nasze organizacje postulatów, w tym głównego, jakim jest poprawa statusu materialnego funkcjonariuszy.
Komitet przestrzega władze Federacji przed uleganiem rządowym obietnicom, deklaracjom lub zapewnieniom, które mają jedynie na celu spokojne dotrwanie do wyborów parlamentarnych oraz umiejętne ?sterowanie? działaniami władz Federacji, w tym zniechęcenie naszego Komitetu do zdecydowanych działań w obronie interesów funkcjonariuszy. Jeżeli tego nie dostrzegają władze Federacji, które jak się wydaje akceptują pozorowane działania Pani Minister, konsekwencje indolencji centralnych władz związkowych poniosą niestety wszyscy funkcjonariusze i ich rodziny oraz odbije się to na sile i jedności ruchu związkowego w służbach mundurowych budowanego z takim wysiłkiem przez poprzedników przez ponad dekadę lat.
Jako przedstawiciele kilkudziesięciu tysięcy policjantów, strażaków, więzienników i pograniczników żądamy od Federacji zdecydowanych działań i przyłączenia się do oddolnej inicjatywy protestacyjnej.  
                 Czekamy na naszych Przywódców!!! 
           Połączmy siły dla dobra Naszych Członków!!! 
                                 W imieniu Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego FZZ SM

 

             Przewodniczący WFZZSM                                                  Przewodniczący Komitetu

/-/Dariusz  GRAJCZYŃSKI                                                       /-/  Andrzej SZARY