TK w sprawie podwyższania emerytur funkcjonariuszy

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 27.05.2014? wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji i innych służb. Trybunał podzielił stanowisko RPO i uznał zaskarżone przepisy za niezgodne z Konstytucją.

Zasady podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej U 12/13

Kwestionowany przepis rozporządzenia o szczegółowych warunkach podwyższania emerytur funkcjonariuszy władzy publicznej w zakresie, w jakim stanowi o bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia, jest niezgodny z konstytucją

27 maja 2014 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący konstytucyjności przepisów rozporządzenia o szczegółowych warunkach podwyższania emerytur funkcjonariuszy władzy publicznej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że  § 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej w zakresie, w jakim stanowi o bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia, jest niezgodny z art. 15 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Problem konstytucyjny sprowadzał się do pytania, czy ograniczenie przez Radę Ministrów w rozporządzeniu jednej z przesłanek podwyższenia emerytury do sytuacji ?bezpośredniego? zagrożenia życia lub zdrowia, w stanie prawnym, w którym ustawa upoważniająca do wydania tegoż rozporządzenia stanowi jedynie o warunkach ?szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu?, było niekonstytucyjnym przekroczeniem upoważnienia do wydania aktu wykonawczego.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wprowadzenie w rozporządzeniu kryterium ?bezpośredniości? doprowadziło do zawężenia ustawowego wymogu podwyższenia emerytury. Interpretując zaskarżony przepis niektóre z sądów administracyjnych przyjmowały bowiem, że ?bezpośrednie? zagrożenie to takie, które jest zarazem ?konkretne?, ?obiektywne? i ?rzeczywiste? oraz dotyczy bezpośrednio funkcjonariusza. Organy uprawnione do wydawania zaświadczeń o okresie służby pełnionej w warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury, przyjmowały, że z uwagi na wymóg ?bezpośredniości?, o którym mowa w zaskarżonym przepisie, samo zakwalifikowanie czynności jako szczególnie zagrażającej życiu lub zdrowiu nie daje jeszcze podstawy do podwyższenia emerytury.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przysłówek ?bezpośrednio? użyty w rozporządzeniu nie stanowi merytorycznego rozwinięcia przysłówka ?szczególnie? użytego w ustawie. Pierwszy odnosi się bowiem do relacji kauzalnej między czynnościami funkcjonariusza a zagrożeniem, drugi zaś ? dotyczy kwalifikacji merytorycznej zagrożenia. Zwrot ?bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia? dotyczy związku przyczynowo-skutkowego i nakazuje adresatom rozporządzenia odwołać się do konkretnej koncepcji związku przy określaniu, czy został spełniony ustawowy warunek podwyższenia emerytury. Natomiast ustawowy zwrot ?szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu? odnosi się do kwalifikacji zagrożenia per se, rozumianej jako stwierdzenie istnienia zagrożenia innego niż normalne następstwo pełnienia służby, przy założeniu, że w jej istotę wpisane jest ryzyko zagrożenia życia i zdrowia. Trybunał ponadto podkreślił, że ustawodawca formułując warunki podwyższenia emerytury zróżnicował znaczenie przysłówków ?szczególnie? i ?bezpośrednio?. Drugi został wyraĽnie zastrzeżony na określenie relacji kauzalnej. W tym zaś kontekście istotne również było, że z uwagi na przedmiot ustawowej regulacji, której celem jest zagwarantowanie czytelnych kryteriów podwyższenia emerytury, a tym samym operacjonalizacja art. 67 ust. 1 konstytucji, nie mogła ona podlegać wykładni zawężającej.
Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Rymar.

¬ródło:
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/6875-zasady-podwyzszania-emerytur-funkcjonariuszy-policji-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-agencj/