Fundusz Pomocowy Służby Więziennej

Fundusz Pomocowy Służby Więziennej ? informacja

Fundusz utworzony został w ramach ?Programu ubezpieczeniowego dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służby Więziennej oraz ich Małżonków
i Pełnoletnich Dzieci SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 2012?, podpisanym w Warszawie w dniu 7 marca 2012 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeniowym na Życie S.A. oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa przy udziale Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Pakiet grupowych ubezpieczeń został przygotowany i wdrożony przez brokera ubezpieczeniowego firmę MENTOR S.A. z Torunia, która obsługuje Program ubezpieczeń dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Służby Więziennej.

¦rodki finansowe tworzące Fundusz pochodzą z wypłaconego przez ubezpieczyciela udziału w zyskach (dywidendy), obliczonego według formuł zawartych w postanowieniach Programu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od lokat terminowych, ustanowionych ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Funduszem zgodnie z Regulaminem, zarządza Komisja, w skład której wchodzi po trzech przedstawicieli Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Obsługę administracyjną Funduszu zapewnia Dyrektor Generalny Służby Więziennej, natomiast obsługę finansową Funduszu Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Komisja realizuje swoje cele poprzez udzielanie pomocy finansowej funkcjonariuszom, pracownikom, emerytom i rencistom Służby Więziennej, którzy znaleĽli się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w związku:

  • z leczeniem i rehabilitacją;
  • z zakupem leków, specjalistycznych protez, sprzętu rehabilitacyjnego, itp.;
  • ze szczególnie uzasadnionym przypadkiem, wynikającym z indywidualnych zdarzeń losowych
  • z finansowaniem wypoczynku dla dzieci z rodzin posiadających niskie dochody, organizowanego wspólnie przez organy NSZZFiPW oraz kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Podstawą ubiegania się o pomoc z Funduszu jest przystąpienie do wymaganego pakietu ubezpieczenia Grupy PZU S.A. Pomoc finansowa udzielana jest m.in. na wniosek osoby uprawnionej, która zobowiązana jest dołączyć do wniosku oryginały lub kopie dokumentów świadczących o aktualnej sytuacji uprawnionego, potwierdzających zaistniałe zdarzenie upoważniające do ubiegania się o pomoc, w szczególności: zaświadczenia lekarskie, protokół powypadkowy, opisana dokumentacja medyczna oraz potwierdzenie poniesionych kosztów związanych z tym zdarzeniem, tj. opisane imienne faktury i rachunki (paragony nie są potwierdzeniem wydatku, akceptowanym przez Komisję).

Przyznana przez Komisję pomoc udzielana jest w formie zapomogi finansowej, a przyznane środki przekazywane są przelewem bankowym na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku, przesyłana jest na adres wnioskodawcy.

Pomoc finansowa z Funduszu, nie ma charakteru obligatoryjnego i nie może być przedmiotem roszczenia, bowiem decyzja Komisji o sposobie rozpatrzenia wniosku jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Płatnikiem pomocy jest Zarząd Główny NSZZ FiPW.

Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu mogą przesyłać wnioski wraz z dokumentacją, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie, na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej Komisja Zarządzająca Funduszem Pomocowym Służby Więziennej ul. Rakowiecka 37a; 02 ? 521 Warszawa.

Treść Regulaminu, a także wniosek o przyznanie pomocy finansowej dostępne są na:

? stronie internetowej NSZZ FiPW www.nszzfipw.org.pl w zakładce ?Menu główne/Fundusze/Fundusz Pomocowy?;

? stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.pl w zakładce ?Do pobrania/Fundusz pomocowy Służby Więziennej?;

? stronie intranetowej Służby Więziennej w zakładce ?Biuro Kadr
i Szkolenia/Działalność socjalna/Fundusz Pomocowy Służby Więziennej?.


 

Regulamin Funduszu Pomocowego Służby Więziennej

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ?word?

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ?pdf?

Decyzja komisji o przyznaniu pomocy finansowej

Decyzja komisji o odmowie przyznania pomocy finansowej