Więźniowie skarżą się, że posiłki są im wydawane przez okienko w drzwiach celi. RPO: To narusza ich godność

Więźniowie skarżą się, że posiłki są im wydawane przez otwory w drzwiach cel mieszkalnych. RPO wiele razy wskazywał Służbie Więziennej, że przyjęcie takiej zasady wobec wszystkich osadzonych narusza ich godność. Zdaniem Rzecznika, posiłki powinno się wydawać przy otwartych drzwiach celi. …

Brak wskazania w ustawie wieku emerytalnego dla funkcjonariuszy może być sprzeczny z ustawą zasadniczą?

Brak wskazania w ustawie wieku emerytalnego dla funkcjonariuszy może być sprzeczny z ustawą zasadniczą – uważa Biuro Legislacyjne Senatu. Eksperci są podzieleni. Zmianę zakłada przyjęta przez Senat nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby …

Pismo ZG – ponaglenie

Poniżej zamieszczamy pismo, ponaglenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w sprawie pisma  ZG/150/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa …

Komunikat ZG w sprawie przesunięcia środków finansowych z paragrafów przeznaczonych dla funkcjonariuszy.

Poniżej zamieszczamy pismo Zarządu Głównego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wyrażający  swój kategoryczny sprzeciw wobec planów przesunięcia środków finansowych z paragrafów przeznaczonych dla funkcjonariuszy np. 4050  na cele nie związane z płacami funkcjonariuszy SW. Pan gen. Jacek …

Komunikat ZG

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa podjął decyzję o rezygnacji z organizacji Konferencji – Sympozjum na cześć 100 lecia Niepodległej Polski, 100 lecia Służby Więziennej i Związków Zawodowych, które miało odbyć się w październiku 2019 roku …

NIK: zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu finansowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak w Siłach Zbrojnych.

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła Raport  o realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 Wspieranie służb podległych MSWiA przez ustanawianie różnych programów, w tym programów modernizacji, jest działaniem doraźnym i nie gwarantuje ich stałego unowocześniania. Dzięki realizacji Programu …

„My państwa prosimy, abyście nas posłuchali, a nie tylko wysłuchali”

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji po burzliwej dyskusji przyjęła ustawę o pluralizmie związkowym w służbach. 30 lipca 2019′ odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia ustawy o nowelizacji ustawy o Policji, w zakresie rozszerzenia koalicji związkowej (druk senacki 1241) Ustawę będącą …

„Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych”

0 lipca 2019′ podczas 83. posiedzenia Senatu RP, odbędzie się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone między innymi rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk senacki nr 1241, druki sejmowe nr 3543, 3641 i 3641-A). …

125 dodatkowych etatów. Ma być więcej pieniędzy na Służbę Więzienną

O 125 dodatkowych etatów – i to zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych – zwiększy się obsada w Służbie Więziennej. Zakłada to rządowy projekt nowelizacji ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” …