Zakończyły się obrady XV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.


Podczas obrad XV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który odbył się w Popowie w dniach 19 – 21 czerwca br. delegaci dokonali wyboru Nowego Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Na czele Zarządu Głównego NSZZF i PW stanął kolega Czesław Tuła, dotychczasowy Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Opolu.

Wybrano pięciu Wiceprzewodniczących kolegów: Jarosław Ćmiel, Zbigniew Głodowski, Jarosław Szyszka, Paweł Oświęcimka,również Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego NSZZF i PW został nasz kolega Dariusz Grajczyński obecny Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu, Sekretarzem Zarządu Głównego NSZZF i PW oraz członkiem Prezydium został kolega Bolesław Groński, w którym znaleĽli się również Edward Pitura, Krzysztof Żylak, Robert Moskal w skład Zarządu Głównego wszedł również kolega Tomasz Kilarski  członek Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Poznaniu.Skarbnikiem Zarządu Głównego został kolega Adam Gryka, Głównym księgowym kolega Jarosław Madej.

Podjęto szereg Uchwał, które miejmy  nadzieję polepszą sytuacje finansowa jak również pod będą prowadziły do wypracowania ze stroną służbową nowych lepszych rozwiązań, które przyczynia się do poprawy warunków pełnienia służby jak i współpracy na linii Związek Zawodowy a Strona Służbowa.  Dokonano też szeregu zmian w Statucie NSZZF i PW, które zostały zatwierdzone przez Zjazd Krajowy Delegatów NSZZF i PW.
Gośćmi XV Zjazdu była niemiecka delegacja zaprzyjaĽnionych Związkowców BSBD oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, a także Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW płk. Wiktor Głowiak.

Nowemu Zarządowi Głównemu na czele z kolegą Czesławem Tuła, naszym kolegom Dariuszowi Grajczyńskiemu, Bolesławowi Grońskiemu, Tomaszowi Kilarskiemu, reprezentującym nasz Zarząd Okręgowy NSZZF i PW w Poznaniu jak również wszystkim wybranym do  Zarządu  Głównego  składamy Gorące Gratulacje i Życzymy wielu Sukcesów w pracy na rzecz NSZZF i PW i wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Mamy nadzieję  że nowe władze naszego związku, będą z troską i wielkim zaangażowaniem walczyły o dobro wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.