Wizyta studyjna NSZZF i PW w Czechach w ramach współpracy międzynarodowej

W dniach od siódmego do dziesiątego  paĽdziernika 2014r zgodnie z założeniami projektu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa pod tytułem ?Dialog Społeczny w Mundurze? odbyła się wizyta studyjna w Republice Czeskiej. Celem wizyty studyjnej była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami polskich i  czeskich związków zawodowych , dotyczących systemu funkcjonowania organizacji związkowych w więziennictwie. W trakcie spotkań wymieniano doświadczenia dotyczące sposobów prowadzenia dialogu oraz negocjacji zarówno ze stroną służbową jak i rządową, zapoznano się rozwiązaniami merytorycznymi i praktycznymi w tym zakresie , stosowanymi przez związkowców z Czeskiej Republiki. W spotkaniu ze strony polskiej , wzieli udział związkowcy NSZZFiPW z okręgów z całej kraju, pod przewodnictwem kol. Czesława Tuły.  Po stronie  czeskich  związków zawodowych   gośćmi byli koleżanki i koledzy wchodzący w skład prezydium Zarządu Głównego czeskich związkowców zawodowych pod przewodnictwem Josefa Malý.

W czasie wizyty doszło również do spotkania z przedstawicielami reprezentującymi stronę służbową czeskiej Służby Więziennej w osobach Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej  do spraw Ochrony i Kontroli płk.Milan Brendl , Dyrektor Biura Ochrony ppłk. Zdeněk Skokánek oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Pardubicach płk. Josef Pąenička .

Wizytę studyjną współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.