Ważny Komunikat Zarządu Głównego NSZZ FiPW !

W dniu wczorajszym po licznych monitach przez Zarząd Główny NSZZ FiPW odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości na zaproszenie Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Pana Mirosława Przybylskiego. Tematem wiodącym miał być  stan realizacji zapisów Porozumienia z dnia 19 listopada 2018 r. Na spotkanie przybyli ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Sędzia Mirosław Przybylski – Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, Wojciech Ulitko – Z-ca Dyrektora Departamentu Legislacji Prawa Karnego, Grażyna Leoncewicz – Główny Specjalista do spraw Legislacji w Departamencie Legislacyjnym oraz Krzysztof Leoszkiewicz – Główny Specjalista do spraw legislacji w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji.

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej reprezentowali: ppłk Grzegorz Bajda – Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia oraz kpt.  Barbara Cieślak – specjalistka Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

Zarząd Główny NSZZ FiPW reprezentowali Członkowie Prezydium w osobach Kamil Bachanowicz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, Paweł Altwasser oraz Bolesław Groński.

Pan Dyrektor Sędzia Mirosław Przybylski na początku spotkania zaznaczył, że Pan Minister w sposób podmiotowy traktuję role partnera społecznego, którą bardzo sobie ceni. Po otwarciu spotkania i przedstawieniu osób poinformował, że Pan Wojciech Ulitko przedstawi stan realizacji postulatów zapisanych w Porozumieniu z dnia 19 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Już na samym początku spotkania przedstawiciele Zarządu Głównego bardzo się zdziwili, gdy Pan Dyrektor Wojciech Ulitko oznajmił, że „dopiero kilka dni temu dowiedział się, że takie porozumienie w ogóle istnieje”. Mniej więcej w tym czasie Pan Dyrektor Sędzia Mirosław  Przybylski, po odebraniu telefonu musiał opuścić spotkanie, na które już nie powrócił. Pan Dyrektor Wojciech Ulitko przedstawił nam, że w kwestii odpłatnych nadgodzin i zmian zapisów w ustawie o zaopatrzeniu  emerytalnym  funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw projekt z dnia 28 czerwca 2019 roku poprzez wykreślenie warunku ukończenia 55 roku życia zostaliśmy włączeni kilka dni temu do prac legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a projekt był już przedstawiony na Radzie Ministrów. Sprawa dotycząca realizacji podwyżek dla pracowników cywilnych opisanych w § 2 ust. 1 Porozumienia do dnia 3 lipca 2019 r.  jest tematem prac na Radzie Ministrów, a po zakończeniu tych prac, będzie przedstawione Panu Premierowi do podpisania. Po tych krótkich wyjaśnieniach Pan Dyrektor Wojciech Ulitko także musiał opuścić spotkanie, informując, że zostały mu wyznaczone inne zadania zlecone przez Pana Ministra, i już nie powrócił.

W czasie trwania rozmów przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ FiPW poinformowani zostali, że do Departamentu legislacji trafił projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, jako projekt odrębny przedstawiony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Projekt ten jest odmienny od projektu, który został wypracowany i zaakceptowany przez Zespół powołany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej  oraz przedstawiciele Strony Związkowej. Zespół ten wypracował projekt Zmiany Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 24.04.2019 roku. Pragniemy nadmienić, że w dniu 6 maja br. w Opolu odbyło się spotkanie Pana Ministra Patryka Jakiego z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesławem Tułą, na którym uzgodniono, że projekt wypracowany przez zespół ma trafić do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu podjęcia prac legislacyjnych nad tym projektem. W dniu 08 maja bez zbędnej zwłoki projekt ustawy został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu dalszego procedowania. Dlatego przedstawiciele Zarządu Głównego byli bardzo zdziwieni, że po tak ciężkiej wspólnej pracy Zespołu i uzgodnieniach, do Ministerstwa trafia zupełnie inny projekt nowelizacji ustawy bez jakiejkolwiek konsultacji ze  Związkiem Zawodowy a wspólna praca Zespołu, w skład którego wchodzą również przedstawiciele CZSW w Warszawie została niedoceniona i zupełnie pominięta. Zaznaczyć należy, że projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, wypracowany przez Zespół, był również przedstawiony funkcjonariuszom pełniących służbę  w jednostkach organizacyjnych, których głównie te zmiany dotyczą. Projekt ten w dużej mierze spotkał się z akceptacją przez tych funkcjonariuszy, a szczególności funkcjonariuszy ze znacznym stażem służby, gdzie znajdowały się zapisy dotyczące przyznawania dodatku służbowego po osiągnięciu 15 lat służby. Niezrozumiałe w ocenie strony związkowej jest to, że Dyrektor Generalny przekazuje odrębny projekt nowelizacji ustawy, bez żadnej informacji oraz konsultacji ze Związkiem Zawodowym, tym bardziej, że zgodnie z zapisami w podpisanym Porozumieniu w dniu 19 listopada 2018 r. to NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zobowiązany został do współdziałania z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie realizacji postanowień i Związek Zawodowy wywiązuje się z tych zobowiązań, lecz prace te nie są uwzględniane.

W trakcie rozmowy dowiedzieliśmy się również, że nie rozpoczęto jeszcze prac nad nowym projektem rozwoju Służby Więziennej na lata 2021 – 2024 (Ustawa Modernizacyjna).

Ze związkowym pozdrowieniem

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego

/-/ Kamil Bachanowicz

Komunikat ZG 02 lipca 2019