Ważny Komunikat – Podpisanie Porozumienia Podwyżek na rok 2019!

Dzisiaj, tj. 11 grudnia br. odbyło się spotkanie strony służbowej ze związkową dotyczące sposobu realizacji podwyżki od stycznia 2019 roku, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości  i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Strony zaprezentowały  zbliżone wersje  rozwiązań, które w toku dyskusji i wymiany argumentów podlegały uszczegółowieniu. Przedstawiciele strony służbowej podkreślali potrzebę podjęcia takich rozwiązań płacowych które będą uzwględniać posiadane doświadczenie zawodowe funkcjonariuszy oraz zakres ponoszonej odpowiedzialności. Strona związkowa odwoływała się natomiast do atmosfery panującej wsród funkcjonariuszy i pracowników oraz ustaleń podjętych w formacjach mundurowych podległy podległych MSWiA.

Kilkugodzinne rozmowy prowadzone w duchu odpowiedzialności za Służbę  i gotowości do poszukiwania najlepszych rozwiązań doprowadziły do przyjęcia wspólnego stanowiska zawartego w Porozumieniu /załącznik/ stwierdzającego, że podwyżki wynagrodzenia w styczniu 2019 r. będą zrealizowane na analogicznych zasadach jak w służbach mundurowych podległych MSWiA, tj. poprzez podwyżkę uposażenia zasadniczego w równej kwocie dla wszystkich funkcjonariuszy        o kwotę 520 zł , co tym samym spowoduje wzrost dodatku z tytułu wysługi lat. Dodatkowo na wniosek strony służbowej w porozumieniu zawarto ustalenia dotyczące realizacji podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy od stycznia 2020 roku. Uzgodniono także odstąpienie od zatrudniania na stanowisku młodszego referenta oraz wyrażono wolę kontynuowania dalszych wspólnych prac skutkujących przygotowaniem aktów prawnych wprowadzających nowe regulacje kadrowo – płacowe.