STANOWISKO LUBUSKIEJ FEDERACJI ZWIˇZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

Pan

Jarosław Gowin

Minister Sprawiedliwości

 

Szanowny Panie Ministrze

 

Lubuska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie odpowiedzią na stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 lipca 2012 roku (pismo DN-PPR-078-578-17/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku) dotyczące projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej Żołnierzy Zawodowych oraz niektórych innych ustaw, a także projektu założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz zmianie innych ustaw.

Powyższe pismo, co należy stwierdzić ze smutkiem, jest wyrazem traktowania służb mundurowych w sposób przedmiotowy i mało poważny, bowiem nie stanowi ono żadnej logicznej odpowiedzi na zadane pytania. Poruszony problem dotyczył bowiem racjonalnych przesłanek przemawiających za likwidacją łączenia uprawnień rentowych z emerytalnymi, które dotychczas funkcjonują, a o których decydują właśnie rzeczone komisje lekarskie.            W odpowiedzi podano dane dotyczące orzekania przez te komisje rent, a nie uszczerbku na zdrowiu powstałego w związku z pełnieniem służby. Warto podkreślić, że bardzo często są to, niestety uszczerbki na zdrowiu psychicznym, które w znaczącym stopniu uniemożliwią dalsze pełnienie służby w sposób efektywny, a jednocześnie bezpieczny, zarówno dla funkcjonariusza i jego najbliższego otoczenia. Funkcjonariusze Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych pomysł obniżenia do 80 % podstawy uposażenia z tytułu korzystania ze zwolnienia lekarskiego L4 wzorem przepisów  funkcjonujących na rynku cywilnym oceniają jako całkowicie chybiony i niedorzeczny.

Szanowny Panie Ministrze

Po raz kolejny pragniemy przypomnieć, że służba to nie praca! Nasza codzienna wielogodzinna służba w zmiennych warunkach atmosferycznych z bronią, w chronicznym stresie, obfitująca w bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, z wszelkimi negatywnymi tego skutkami typu: choroby zakaĽne, uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu psychicznym, ni jak ma się do pracy na rynku cywilnym. Uważamy również, że pomysł kontroli zwolnień lekarskich na których przebywają funkcjonariusze przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest całkowicie absurdalny. Oceniamy go jako wyraz słabości i niedołężności demokratycznego państwa prawa jakim jest nasza Polska, w której kolejne ekipy rządzące próbują eliminować skutki, a nie przyczyny problemu.

Szanowny Panie Ministrze

Pragniemy przypomnieć, że służby mundurowe stanowią grupy dyspozycyjne Państwa Polskiego, które każdego dnia i każdej nocy stoją na staży praworządności, bezpieczeństwa, będąc jednocześnie gwarantem praw konstytucyjnych obywateli naszego kraju.  Pytamy zatem z rozżaleniem, dlaczego w ostatnim czasie tak wiele z dotychczas gwarantowanych nam ustawowo uprawnień, zostaje nam zabranych lub planuje się je zabrać w najbliższej przyszłości ? Cykle koniunkturalne, którymi żyje gospodarka oraz trwający w ostatnich latach kryzys finansowy nie może być jedynym uzasadnieniem, bowiem kryzys powoduje również wzrost bezrobocia, a więc także wzrost przestępczości. Ponadto bezwzględność i brutalność sprawców, a co za tym idzie warunki pracy funkcjonariuszy wszelkiego rodzaju służb również ulegają pogorszeniu. Ponadto wdrożone już zmiany związane z reformą emerytalną służb mundurowych skutkowały odpływem doświadczonych funkcjonariuszy, a ci którzy pozostali, bacznie przyglądają się dalszym pracom Rządu zamiast koncentrować się na efektywnej codziennej służbie. Niestety, ale istnieje coraz większe zagrożenie i obawa, że już w przyszłym roku nad bezpieczeństwem obywateli naszego kraju czuwać będą sami niedoświadczeni funkcjonariusze. Uważamy, że informacje dotyczące ewentualnych decyzji funkcjonariuszy dot. odejść ? zwolnień na zaopatrzenie emerytalne zebrane przez MSW, MON i Ministerstwo Sprawiedliwości zmienią tok myślenia komisji zajmujących się projektami zmian w obrębie służb mundurowych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z zainteresowania pracą w służbach mundurowych młodych ludzi legitymujących się wyższym wykształceniem, jednak w naszej ocenie w żaden sposób nie zrównoważy to wiedzy i doświadczenia operacyjnego profesjonalnych i zasłużonych funkcjonariuszy. Badania społeczne jednoznacznie wskazują, iż ludzie dobrze wykształceni stykając się  z realiami i wyrzeczeniami służb mundurowych, bardzo szybko wątpią w słuszność swojego wyboru,  co na pewno w najbliższych latach skutkowało będzie znacznym wzrostem absencji i dużą rotacją kadr. Dotychczasowe elementy rekompensaty za trudy codziennej służby zostały nam nie tak dawno bezpowrotnie zabrane wraz ze zmianą Ustawy Emerytalnej, a teraz znowu konfrontuje się i stawia mundurowych funkcjonariuszy w szeregu z cywilnymi pracownikami wprowadzając jednocześnie wątpliwość zaszczytu noszenia munduru. Zupełnie niezrozumiałe i nieuczciwe jest wybiórcze stosowanie niekorzystnych rozwiązań i przepisów Kodeksu Pracy w przypadku zwolnień lekarskich, dlatego żądamy konsekwentnie płatnych nadgodzin oraz gratyfikacji finansowej za służbę ? pracę pełnioną w porze nocnej oraz  w niedziele i święta.

Szanowny Panie Ministrze

Apelujemy o zaprzestanie wszelkich prac dotyczących zmian przepisów określających warunki pracy czy gwarantowanych dotychczas przez Państwo uprawnień. Jednocześnie przestrzegamy, iż wszelkie zmiany w imię oszczędności mogą przynieść zgoła odmienne efekty. Przykładem może być tu Kanada w której w 1999 roku z tytułu absencji w samym tylko więziennictwie spowodowała koszt ponad 12 milionów dolarów[1], co było efektem zmian ustawowych, bardzo podobnych w swoim założeniu do tych, nad którymi prace Rządu już się zakończyły lub nadal trwają.

Podsumowując Lubuska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych  domaga się ustosunkowania do przedstawionych problemów i proponowanych rozwiązań z określeniem szans na ich realizację.

 

Z Wyrazami Szacunku

W imieniu Lubuskiej FZZSM

Przewodniczący

Dariusz Mieczyński


[1] R. Brennan, Ontario target jail guard absenteeism. Torono Star ( Canada) Feb. 23