Stanowisko FZZSM z dnia 15.01.2013roku w sprawie L4

STANOWISKO
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15 stycznia 2013 roku

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku z otrzymanym projektem z dnia l8 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Marszałek Sejmu o odrzucenie ww. projektu w całości.

 

Pełny tekst do pobrania ze strony.

 

http://www.fzz-sm.pl/images/storiesfile/stanowisko%20FZZ%20SM_15_01_2013.pdf