Stanowisko Zarządu Głównego

Poniżej zamieszczamy Stanowisko Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dot. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW nr 6-IX/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2019 r., jednogłośnie zaakceptował uchwałę Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW nr 6-IX/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku i stoi na stanowisku, iż realizacja powyższej uchwały jest kolejnym etapem reformy dodatku służbowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Uchwała jest realizacją paragrafu 6. z Porozumienia podpisanego przez Ministra Sprawiedliwości ze związkiem zawodowym dnia 19 listopada 2018 r.

Nawiązując do pisma Zastępcy Dyrektora Generalnego z dnia 1 lutego 2019 r.,  znak BKS.104.4.2019.BC pragniemy nadmienić, że z powyższego pisma wynika, iż brak jest jakiejkolwiek woli do realizacji wskazanego postulatu a jego treść wręcz przypomina związkowi zawodowemu o tym, że: „…kształtowanie polityki kadrowej i ustalanie racjonalnego wykorzystywania środków finansowych, w tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ponosi Dyrektor Generalny Służby Więziennej” o czym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa doskonale wie.

Nadmieniamy, że związek zawodowy zabiegał o nowelizację ustawy w roku 2018, dot. wydzielenia 1 % z paragrafu płacowego i kwota 16,5 mln. zł,  miała być zabezpieczeniem na realizację wyżej wymienionego postulatu. Niepokojące jest to, że środki finansowe z takim trudem wywalczone przez związek zawodowy mają być przeznaczone na realizację zaległości w awansach na stanowiskach, które w naszej ocenie nie powinny mieć miejsca i są spowodowane chyba nie do końca przemyślaną polityką kadrowo-płacową.

Naszym zdaniem prowadzona polityka kadrowa działa demotywacyjnie na funkcjonariuszy, a wręcz przyczynia się do podejmowania decyzji o odejściu ze służby, wielu przygotowanych i doświadczonych ludzi, którzy jeszcze przez lata mogliby z powodzeniem służyć bezpieczeństwu wewnętrznemu Państwa Polskiego w szeregach Służby Więziennej..

Nadmieniamy, że dalszy etap reformy dodatku służbowego jest czynnikiem motywacyjnym dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi i wpłynie na zahamowanie odejść tych funkcjonariuszy ze służby.

Aby wprowadzić odpowiednie rozwiązania ustawowe, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Sprawiedliwości, dotyczące reformy dodatków służbowych, konieczna jest dobra wola ze strony służbowej w sprawie przeznaczenia na reformę, kwoty uzyskanej ze zmiany zapisów Ustawy o SW dotyczącej wydzielenia 1% oraz uzgodnienia wykazu stanowisk, które objęte zostałyby reformą dodatków służbowych.

W związku z tak rozbieżnymi stanowiskami strony służbowej i związku zawodowego powinien zostać sporządzony protokół rozbieżności, którego rozstrzygnięcie powinno odbyć się na spotkaniu strony służbowej ze stroną związkową przy udziale Ministra Sprawiedliwości.

Załączniki:

  • Uchwała Prezydium Nr 6-IX/2019
  • Pismo BKS.104.4.2019.BC
  • Porozumienie zawarte w dniu 19.11.2018 r. w Warszawie

Za Zarząd Główny NSZZ FiPW

(-) Czesław Tuła