Stanowisko FZZSM z 15.04.2013 rok

 

Publikujemy stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęte na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2013 r.


STANOWISKO
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku z otrzymanym projektem z dnia 19 marca 2013 roku ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Marszałek Sejmu o odrzucenie ww. projektu w całości.

UZASADNIENIE

Zdaniem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, otrzymany projekt jest niezgodny z Konstytucją RP, a także sprzeczny z obietnicami Prezesa Rady Ministrów zawartymi w liście z dnia 25 czerwca 2010 roku skierowanym do wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych. W liście tym Pan Premier zapewniał: ? (?) Podkreślam z całą stanowczością: warunki przechodzenia na emeryturę i związane z tym odprawy i wysokość świadczeń dla zatrudnionych już żołnierzy, policjantów czy funkcjonariuszy innych służb mundurowych nie ulegną zmianie! Przestrzegam zasady praw nabytych ? dyskusja o nowych uzgodnieniach może dotyczyć tylko osób, które w przyszłości podejmą pracę w tych formacjach.? Całe środowisko służb mundurowych uwierzyło tym obietnicom. Również osoby, które mając określone problemy zdrowotne uprawniające do możliwości uzyskania trzeciej grupy inwalidzkiej, w wielu przypadkach nie podejmowały dotychczas decyzji o odejściu ze służby, wierząc w gwarancje udzielone przez Prezesa Rady Ministrów. Obecnie próby forsowania przedłożonego projektu mogą przyczynić się do daleko idącej destabilizacji w służbach mundurowych i fali odejść ze służby funkcjonariuszy, którzy będą chcieli zdążyć skorzystać z nadal jeszcze przysługujących im uprawnień. Ponieważ chodzi tu o znaczną liczbę osób z niemałym doświadczeniem zawodowym, nie trzeba chyba dodawać, że sytuacja ta wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo publiczne i powszechne w naszym kraju.
W ocenie Federacji, przepisy dotyczące likwidacji III grupy inwalidzkiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku z wykonywaną służbą mogą dotyczyć wyłącznie osób, które wstąpią do służby po wejściu w życie tych przepisów. Analogiczną zasadę zastosowano przy uchwalaniu ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy, nowe zasady przechodzenia na emeryturę, tzn. równoczesne spełnienie warunków osiągnięcia 25 lat stażu służby
i 55 lat życia, mają zastosowanie wyłącznie wobec osób, które wstąpiły do służby po 1 stycznia 2013 roku. Zapisy te zarówno są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami zespołu rządowo ? związkowego zawartymi we wspólnym komunikacie z sierpnia 2011 roku, jak i korelują z przytoczonymi fragmentami listu Pana Premiera do funkcjonariuszy. Chcąc zatem uniknąć destabilizacji w służbach mundurowych oraz przestrzegać podstawowych reguł dialogu społecznego, należałoby wszelkie próby zmian w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczących komisji lekarskich i rent inwalidzkich funkcjonariuszy ograniczyć do osób nowo wstępujących do służb, po uprzednim uzgodnieniu rodzaju i zakresu tych zmian ze związkami zawodowymi reprezentującymi policjantów i pozostałych funkcjonariuszy.
Projekt w obecnym kształcie jest absolutnie nie do zaakceptowania przez Federację ZZ SM reprezentującą funkcjonariuszy służb mundurowych. Jego obecne przedstawienie do zaopiniowania dziwi tym bardziej, że pomysł zmian
w zakresie rent inwalidzkich i komisji lekarskich został poddany ostrej krytyce już na etapie założeń, zaś nie zostały zakończone prace nad projektem ustawy o zwolnieniach lekarskich i o świadczeniach odszkodowawczych, nadal też nie są znane projekty rozporządzeń wykonawczych ściśle związanych z tymi projektami, w tym przede wszystkim rozporządzenia zawierającego wykaz chorób zawodowych.
Federacja stanowczo sprzeciwia się próbie zmniejszenia funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu z obecnych 0,5 % do zaledwie 0,25 %. Biorąc pod uwagę stale ograniczany dostęp do bezpłatnej opieki medycznej oraz lawinowo rosnące koszty leków, a także uwzględniając pogłębiający się stan ubóstwa społeczeństwa, w tym przede wszystkim emerytów i rencistów, okrajanie funduszy przeznaczonych na pomoc socjalną dla byłych funkcjonariuszy jest niemoralne i absolutnie nie do przyjęcia.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że rzeczywistym powodem przedłożenia obecnego projektu jest zapis znajdujący się w ocenie skutków regulacji: ?Nowelizacja przepisów w zakresie rent z tytułu niezdolności do służby obniży od roku 2014 łączną kwotę świadczeń wypłacanych przez organy emerytalne MSW i MS o ok. 33 milionów zł rocznie oraz świadczeń wypłacanych przez organy emerytalne MON o 3,8 mln zł rocznie (obejmie obecne renty inwalidzkie III grupy wypłacane oraz zwiększenia emerytur z tytułu renty inwalidzkiej III grupy). Kwota ta będzie co roku narastać i w okresie pierwszych 10 lat obowiązywania nowych przepisów skumulowane łączne oszczędności wyniosą ok. 1 626 milionów zł (organy emerytalne MSW i MS) oraz ok. 176 milionów zł (organy emerytalne MON).? Wygląda jednak na to, że nikt nie zastanowił się nad kosztami społecznymi tego przedsięwzięcia, które mogą wielokrotnie przewyższyć zakładane pozorne oszczędności wskutek masowych odejść ze służby wartościowych funkcjonariuszy oraz protestów zorganizowanych przez związki zawodowe w przypadku zignorowania ich uwag.


Przewodniczący ZG NSZZP

Grzegorz Nems

Przewodniczący ZK ZZS ?Florian?       

Krzysztof Oleksak

Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG

Marcin Kolasa

Przewodniczący ZG NSZZ PP            

Krzysztof Hetman                          

Przewodniczący ZG NSZZ FiPW

Wiesław Żurawski

stanowisko-federacji-15-kwiecien-2013