Sprawozdanie ze posiedzenia Zespołu Penitencjarnego

W dniu 15.11.2017r. odbyło się posiedzenie Zespołu Penitencjarnego w składzie:  płk Andrzej Leńczuk ? Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW, mjr. Adam Sasin ? starszy specjalista Biura Penitencjarnego CZSW oraz Zbigniew Haściło, Beata Lewke, Paweł Laszczyk ? przedstawiciele ZG NSZZF i PW.

Podczas spotkania poruszono kwestie zawarte w projekcie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. W trakcie spotkania ustalono, iż doprecyzowania wymagają zapisy zawarte w § 5 pkt 2, § 8 pkt 2 i 3, § 9 pkt 2.

Pomimo pewnych różnić w stanowiskach prezentowanych przez obie strony, udało się wypracować wspólną koncepcję działań, która otwiera perspektywę do przyjęcia rozwiązań które, w perspektywie kolejnych spotkań zadowolić mogą każdego z partnerów. Strony zadeklarowały dalszy stały i systematyczny kontakt w ramach dobrej współpracy Zespołu Penitencjarnego.

(-) Zbigniew Haściło

Wiceprzewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ FiPW