Spotkanie z Posłem PO Waldemarem Sługockim – Zielona Góra

 

W dn. 31 lipca br. Odbyło się spotkanie między Zarządem Okręgowym NSZZF i PW Poznań w składzie Przewodniczący Dariusz Grajczyński Wiceprzewodniczący Dariusz Mieczyński Członek Zarządu  Okręgowego Marcin Krzywicki oraz przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZF i PW w Krzywańcu z Posłem na Sejm Platformy Obywatelskiej Waldemarem Sługockim. Głównym tematem naszych rozmów były konsekwencje uchwalonej w dniu 11 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Kolejnym tematem podniesionym przez związkowców była kwestia wychodząca poza zakres ustawy emerytalnej, dotycząca rozwiązań zawartych w ustawach pragmatycznych dla Służby Więziennej. Podczas spotkania omówiliśmy również wstępne założenia projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu  wypadków i chorób  pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przedstawiciele NSZZ FiPW wskazali, że w punkcie dotyczącym aktywizacji zawodowej i prewencji rentowej nie wymienia się w proponowanym rozwiązaniu Służby Więziennej. Podobnie sytuacja wygląda w punkcie dotyczącym regulacji prawnych odnośnie świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom. Pan poseł zdeklarował  swoją pomoc i poprosił poprzez wskazanie obszarów tematycznych gdzie mógłby jej udzielić aby wspólne działanie przyniosło korzyści dla wszystkich funkcjonariusz Służby Więziennej.