Sejm: odbyło się II czytanie projektu ustawy L-4

Zgodnie z porządkiem obrad 59. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 stycznia 2014 odbyło się II czytanie projektu ustawy o ?L-4? służb mundurowych poprzedzone sprawozdaniem Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o ?L-4

Po przedstawieniu przez posła Tomasza Szymańskiego sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1497 i 1975) odbyła się debata, w której głos zabierali m.in. posłanka Krystyna Łybacka, poseł Jarosław Zieliński (fot u dołu), poseł Tadeusz Wziątek i inni.

Podczas sprawozdania na galerii sejmowej obecni byli przedstawiciele związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Transmisja posiedzenia Sejmu dostępna pod poniższym linkiem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=57C5B17853E27357C1257C6700481F2E#