Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej

W dniach 1-3 marca 2017 roku odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jego zastępców, Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Mirosława Przybylskiego, kierownictwa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych, komendantów ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, naczelnych kapelanów więziennictwa, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych oraz przedstawicieli związku zawodowego.
 

Wiceminister Sprawiedliwości przedstawił priorytety działań i kierunki zmian proponowane przez resort w zakresie polityki karnej i funkcjonowania więziennictwa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, ale też pozwolą na budowanie silnej formacji i pozytywnego wizerunku Służby Więziennej. Dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości wdrożono ?Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020?, w tym  wzmocnienie systemu motywacyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników. Ustawa daje możliwość stworzenia optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności działania formacji. Zakłada zakup nowego uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego, urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego, sprzętu ratowniczo-pożarniczego, taboru samochodowego, zmodernizowanie systemu informatycznego i systemów łączności. Dzięki środkom gwarantowanym przez ustawę poprawi się stan techniczny infrastruktury budowlanej, zmodernizowane zostaną podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.

Aby znacząco zmniejszyć powrotność do przestępstwa i zwiększyć skuteczność resocjalizacji, od kwietnia 2016 r. Służba Więzienna realizuje opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program ?Praca dla więĽniów?. Efektem podjętych w tym zakresie działań jest znaczny wzrost zatrudnienia skazanych. Promocja zatrudnienia skazanych wśród potencjalnych pracodawców oraz budowa hal produkcyjnych na terenie zakładów karnych powodować będą dalszy jego rozwój. Służba Więzienna przystąpiła też do realizacji projektu pn. ?Podniesienie kwalifikacji zawodowych więĽniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014- 2020. W ciągu pięciu lat  zostanie przeszkolonych 46 tys. więĽniów w ponad 30 zawodach, które pozwolą na zatrudnienie ich w trakcie odbywania kary, jak i spowodują odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. W resorcie planowane są kolejne zmiany, przygotowywane są nowe rozwiązania, które mają się przyczynić do skutecznej readaptacji społecznej skazanych.

Wiceminister Sprawiedliwości podkreślił potrzebę budowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej w społeczeństwie, przywracania etosu formacji, wzmocnienia państwowej motywacji funkcjonariuszy do pełnienia służby, kształtowania poczucia wypełniania ważnej misji, kluczowej roli w systemie bezpieczeństwa państwa. Między innymi w tym celu  w czerwcu br. planowane są Centralne Obchody ¦więta Służby Więziennej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie połączone z uroczystą promocją na pierwszy stopień oficerski, defiladą funkcjonariuszy oraz organizacją pierwszej międzynarodowej konferencji szefów służb penitencjarnych krajów Unii Europejskiej

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podsumował działania realizowane przez Służbę Więzienną w 2016 r. związane m.in. ze zwiększeniem zatrudnienia skazanych, a tym samym wykorzystania pracy, jako najskuteczniejszego narzędzia w procesie readaptacji społecznej; konsekwentną optymalizacją kosztów funkcjonowania; powiększeniem istniejących i utworzeniem nowych oddziałów terapeutycznych dla skazanych oraz rozwiązaniem problemu spadku liczby osób objętych systemem dozoru elektronicznego. Przedstawił też główne zadania na rok 2017. Będą to przede wszystkim: realizacja programu ?Praca dla więĽniów?, w tym budowa hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych; wdrożenie ?Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020?; działalność resocjalizacyjna i bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych oraz reforma Służby Więziennej, w tym zmiany w systemie naboru i szkolenia SW, program przywracania etosu i wizerunku, program budowy i kompleksowej modernizacji jednostek penitencjarnych, profesjonalizacja służby i tworzenie elitarnych grup specjalnych, zmiany systemu resocjalizacji oraz rozwój systemu dozoru elektronicznego.

Dyrektor Generalny dziękując Przewodniczącemu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesławowi Tule za współpracę, podkreślił znaczenie strony społecznej w wypracowywaniu najkorzystniejszych rozwiązań, związanych z warunkami pełnienia służby i sytuacją finansową funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

Wystąpienie gen. Jacka Kitlińskiego zostało uzupełnione omówieniem przez zastępców Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zagadnień z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych. Dyrektorzy biur CZSW szczegółowo przedstawili stan realizacji zadań w roku ubiegłym oraz cele i założenia na rok bieżący.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Ľródło: http://sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-roczna-odprawa-kierownictwa-sluzby-wieziennej