Prowadzone będą prace nad artykułem 15a ustawy emerytalnej

Szef MSWiA przedstawił priorytety resortu

Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kierujący ministerstwem odpowiedzialnym za przygotowanie zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin zapowiedział prace nad zmianą art. “15a”

“W przyszłym roku wprowadzane będą dalsze postulaty wynikające z porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku pomiędzy MSWiA a stroną społeczną. W myśl tego dokumentu funkcjonariusze otrzymają podwyżkę w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną. Prowadzone będą też prace nad artykułem 15a ustawy emerytalnej.”

więcej: https://www.gov.pl/web/mswia/szef-mswia-przedstawil-priorytety-resortu?fbclid=IwAR1PF05oCZiy1XNACw-Lu-2L6UxbhKpisc_vKJqte36V28LzHsqE7CPfrrE