Projekt ustawy o zmnianie ustawy o Policji, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby (..) Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

 

Projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby (…) Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

W dziale Projekty dodano projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem. Projekt dotyczy zmian w zakresie odpłatności za okres przebywania funkcjonariusza na zwolnieniu chorobowym.