Projekt ustawy o odszkodowaniach dla funkcjonariuszy.

4 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Projekt ustawy dostosowuje świadczenia odszkodowawcze funkcjonariuszy do aktualnych potrzeb formacji mundurowych. MSW zaproponowało m.in.: uzależnienie wysokości świadczenia od jednolitej dla wszystkich funkcjonariuszy kwoty bazowej – będzie to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim (ogłaszane przez GUS), a także wprowadzenie definicji urazu oraz stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Podstawowym celem proponowanych przez MSW zmian jest wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy w razie wypadku i choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, dostosowanych do aktualnych potrzeb formacji mundurowych. Obowiązujące aktualnie przepisy ustawy z 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w policji znacznie się zdezaktualizowały m.in. z powodu zmian prawnych, społecznych oraz z uwagi na rozwój wiedzy medycznej.

Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą obejmuje funkcjonariuszy policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jedną z podstawowych propozycji zmian jest uzależnienie wysokości świadczenia odszkodowawczego od jednolitej dla wszystkich funkcjonariuszy kwoty bazowej dla wypłacanego odszkodowania – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku). Analogiczne rozwiązania obowiązują w systemie ubezpieczeń powszechnych oraz w regulacjach określających świadczenia odszkodowawcze dla żołnierzy zawodowych. Ma więc zostać przyjęta zasada, że rekompensata finansowa za jednakowe uszczerbki na zdrowiu powinna być jednakowa dla wszystkich poszkodowanych funkcjonariuszy, niezależnie od stanowiska, stopnia i rodzaju służby. Obecnie wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się w relacji do uposażenia funkcjonariusza, a poszczególne służby mają odmienne przepisy w zakresie zdefiniowania pojęcia uposażenia (zasadnicze lub zasadnicze powiększone o dodatki).

Następstwem tej propozycji będzie również rezygnacja z wydawania przez ministra spraw wewnętrznych corocznych decyzji ?waloryzujących? kwoty odszkodowań, gdyż kwota bazowa co roku będzie ulegać zmianie wraz ze stosownymi obwieszczeniami prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Projekt ustawy przewiduje uaktualnienie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą oraz określenie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. Wprowadzone zostają definicje urazu oraz stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Pojęcia te nie były zdefiniowane w dotychczas obowiązującej ustawie.

Zgodnie z projektem rozszerzony zostanie katalog wyłączeń odpowiedzialności odszkodowawczej o sytuację, gdy wyłączną przyczyną wypadku było zachowanie funkcjonariusza spowodowane po spożyciu środków odurzających i innych substancji o podobnym działaniu. Zakłada również rezygnację z objęcia projektem świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby.

Ponadto planuje się wprowadzić obowiązek pisemnego informowania bezpośredniego przełożonego o wypadku (o ile pozwoli na to stan zdrowia funkcjonariusza i okoliczności wypadku). Kierownik jednostki organizacyjnej, który powołał komisję powypadkową, przez okres 15 lat będzie zobowiązany do przechowywania protokołu powypadkowego wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową. Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych danych służb będą również zobowiązani do prowadzenia rejestru wypadków pozostających w związku ze służbą.

Zrezygnowano również z uregulowania w projekcie kwestii wypłaty odszkodowania za utracone, zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku funkcjonariuszom, którzy w związku ze służbą ponieśli szkodę w tych przedmiotach.

Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą został 11 kwietnia br. przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Natomiast 4 czerwca br. projekt przyjęła Rada Ministrów.
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10957/Projekt_ustawy_o_odszkodowaniach_dla_funkcjonariuszy.html