Projekt ustawy o L-4 w Sejmie RP

Rządowy projekt ustawy o L-4 (druk nr 1497) wpłynął do Sejmu RP w dniu 18 czerwca 2013 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zmiany zasady ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, CBA, SKW oraz SWW, ABW, AW, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych należnego w okresie choroby, zbliżonej do zasad w systemie powszechnym

Projekt wpłynął do druku: Druk nr 1497

26 czerwca 2013′ projekt skierowano do I czytania w komisjach sejmowych: do Komisji Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Pliki projektu w pdf do pobrania poniżej:

1497-ustawa l-4 

1497-uzasadnienie

1497

Ľródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1497