Prezydent podpisał ustawę o komisjach lekarskich

Prezydent RP podpisał ustawę z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Ustawa wejdzie w życie z 1 stycznia 2015 r., jednak do 30 czerwca 2015 r. będzie trwał okres przejściowy.

Od 1 lipca 2015 r. ujednolicone zostaną struktury orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych będą mogły również świadczyć usługi z zakresu orzecznictwa na rzecz komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnieni są inspektorzy i pracownicy uprawnieni do stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Obecny system komisji lekarskich tworzą: wojewódzkie komisje lekarskie jako organy I instancji, okręgowe komisje lekarskie będące organami II instancji oraz organ sprawujący nadzór nad komisjami lekarskimi – Centralna Komisja Lekarska (CKL). Funkcjonują także komisje lekarskie Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej. Natomiast od 1 lipca 2015 roku będzie obowiązywał system orzecznictwa lekarskiego składający się z:

  • Rejonowych komisji lekarskich – I instancja orzecznictwa;
  • Centralnej Komisji Lekarskiej – II instancja orzecznictwa oraz organ nadzorczy.

Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa przez rejonowe komisje lekarskie będzie sprawował minister spraw wewnętrznych ? za pośrednictwem Przewodniczącego CKL. Będzie to nadzór nad merytoryczną działalnością rejonowych komisji lekarskich (kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa przez lekarzy) oraz koordynowanie systemu orzecznictwa (udzielanie komisjom lekarskim wytycznych dotyczących orzecznictwa i organizowanie szkoleń).

Odwołanie od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej ma być wnoszone do Centralnej Komisji Lekarskiej. Likwidacji ulega tryb zatwierdzania orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie I instancji (dotychczasowe wojewódzkie komisje lekarskie) oraz tryb uchylania orzeczeń przez CKL.

Ustawa ujednolica też kategorie zdolności do służby wprowadzając następujące kategorie: A ? ?zdolny do służby”, B ? ?zdolny do służby z ograniczeniem”, C ? ?niezdolny do służby”. Analogiczne kategorie przewidziano w stosunku do pracowników zatrudnionych w komórkach kontroli skarbowej w zakresie ich zdolności do pracy.

http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/6642,Prezydent-podpisal-ustawe-o-komisjach-lekarskich-podleglych-ministrowi-spraw-wew.html