Posiedzenie RDS ? Podzespół Ds. Służb Mundurowych

W dniu 26 paĽdziernika 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ?Dialog? odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (Forum Związków Zawodowych).

W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu uczestniczyli Agnieszka Lenartowicz ? Łysik, doradca społeczny Prezydenta RP, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Komendy Głównej Policji, Biura Ochrony Rządu, Komendy Głównej Straży Granicznej, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW.

Proponowany porządek obrad obejmował:

  1. Art. 15 a ? propozycja rozwiązań.
  2. Projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017 ? 2020 ? ujęcie w budżecie państwa na rok 2017.
  3. ?Ustawa o L ? 4? ?stanowisko strony rządowej i proponowane rozwiązania.
  4. Włączenie Służby Celnej do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych (zakres, przebieg pracy).
  5. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów:
  1. ewentualne przyjęcie stanowiska strony pracowników i strony pracodawców podzespołu w przedmiotowej sprawie.
  1. Proponowane zmiany do Ustawy o Policji:
  1. ewentualne przyjęcie stanowiska strony pracowników i strony pracodawców podzespołu w przedmiotowej sprawie.

W punkcie dotyczącym art. 15 a ? propozycja rozwiązań, Dorota Cyngot, Zastępca Dyrektora ds. Ustalania ¦wiadczeń w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSW poinformowała, że Zakład jest na etapie szacowania skutków finansowych projektowanej koncepcji, dodając przy tym, że na następnym posiedzeniu podzespołu takie skutki będą znane.

Kolejny punkt spotkania był poświęcony projektowi ustawy modernizacyjnej na lata 2017 ? 2020 ? ujęcie w budżecie państwa na rok 2017.  Informację na ten temat przedstawił Władysław Budzeń poinformował, że w dniu 25 paĽdziernika 2016r. Rada Ministrów przyjęła dwa programy (MSWiA i SW), które następnie zostaną skierowane do Parlamentu RP. Dodał, że wartość programu modernizacyjnego nie zmienił się w stosunku do proponowanej. Zaznaczył, że zmieniła się forma i wielkość programu z punktu widzenia metodologicznego.

Dodatkowo Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej poinformował, że budżet programu modernizacyjnego Służby Więziennej został obniżony o 30%.

Kolejny punkt posiedzenie dotyczył dyskusji nad ?Ustawą o L ? 4? ?stanowisko strony rządowej i proponowane rozwiązania. Andrzej Sprycha, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA poinformował, że w MSWiA trwają intensywnie prace nad tzw. ustawą o ?L-4?.

Jeżeli chodzi o włączenie Służby Celnej do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych (zakres, przebieg pracy) Maria Wójtowicz, Zastępca Dyrektora, Departament Służby Celnej w Ministerstwie Finansów powiedziała, że w tej chwili trwają prace dot. poprawek jakie zostaną wniesione do obywatelskiego projektu dot. objęcia funkcjonariuszy SC zaopatrzeniowym systemem emerytalnym.

W wyniku dyskusji Mariusz Tyl zapytał, czy w kwestii prac nad KAS nie jest proponowane pozbawianie innych służb uprawnień, które w tej chwili mają je w swoim zakresie zgodnie z ustawą (zmiana prawa lotniczego). Przedstawicielka resortu poinformowała, że w ustawie o KAS są przepisy, które wskazują na przejęcie ochrony lotnisk przez Służbę Celną podkreślając przy tym, że ochronę lotnisk sprawują firmy zewnętrze, natomiast S.G. pełniła funkcje nadzoru nad tymi zewnętrzni podmiotami. Zaznaczyła, że zapisy są ustalone z MI i MSWiA. Następnie potwierdzała, że w ustawie o KAS ? S.C. przejmuje zadania ochrony lotnisk.

Ostatni punkt posiedzenia, poświęcony był dyskusji nad ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz proponowanymi zmianami do Ustawy o Policji.

W podsumowaniu posiedzenia podzespołu Agnieszka Lenartowicz ? Łysik, doradca społeczny Prezydenta RP powiedziała, że sprawa Służby Celnej i pracowników cywilnych wszystkich służb mundurowych jest w gestii zainteresowania Kancelarii Prezydenta RP.

2 (Small)

3 (Small)

4 (2) (Small)

Edit this page