Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

25 stycznia br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się pierwsze ? inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która ma być forum współpracy strony pracowników, pracodawców, strony rządowej i samorządowej. Zadaniem rady jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki i spójności społecznej. Spotkanie otworzyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkom województw. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powstała na wniosek reprezentowanych organizacji pracodawców oraz reprezentowanych organizacji pracowników zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego z 24 lipca 2015 roku. Jest to regionalna instytucja dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

Na początku spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła porządek posiedzenia oraz wręczyła akty powołania do składu Rady. – Witam przedstawicieli wszystkich partnerów Rady Dialogu Społecznego. Kompetencje zostały przekazane ustawą do samorządu województwa, ale będziemy razem współtworzyć tę Radę, która ma już swoją tradycję i wiele osiągnięć.  Ze strony rządowej witam Wojewodę Lubuskiego. Są z nami również przedstawiciele samorządu terytorialnego. Witam przedstawicieli pracodawców. Myślę, że w tym gronie to pracodawcy są najważniejsi, bo najbardziej wpływają na rynek pracy oraz organizacje pracownicze. Tematy na styku organizacji społecznych, w lubuskich firmach, związków zawodowych i pracodawców były najczęściej przedmiotem obrad Rady ? mówiła marszałek.

Następnie powołano prezydium, a także wybrano przewodniczącego, którym został Maciej Jankowski  – reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność?.  Nowy przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do projektu regulaminu Rady w ciągu 2 tygodni. Zachęcał do zgłaszania innych istotnych problemów. W jego opinii rada jest właśnie takim gremium, które ma służyć konsultacjom ważnych w wymiarze społecznym i gospodarczym spraw. ? Chciałbym podziękować za zaufanie. Zrobię wszystko, aby ta rada była miejscem, gdzie będzie prowadzony dialog. Zależy mi, abyśmy wspólnie szukali rozwiązań ? mówił przewodniczący.

Przewodniczenie Radzie jest, zgodnie z zapisami ustawy, rotacyjne. Podczas posiedzenia dokonano wyboru prezydium, w skład którego weszli: Elżbieta Anna Polak ? Marszałek Województwa Lubuskiego Władysław Dajczak ? Wojewoda Lubuski,  Bogusława Kornowicz – Forum Związków Zawodowych,  Monika Bocian ? Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Janusz Jasiński ? Konfederacja Lewiatan, Artur Malec ? Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Edward Markiewicz ? Związek Pracodawców Business Centre Club, Krzysztof Hnat ? Związek Rzemiosła Polskiego.

Na koniec zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Małgorzata Mizera-Wołowicz przedstawiła prezentację dokumentów strategicznych województwa lubuskiego.

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy:

– prowadzenie działań na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia,

– prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej,

– wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego powołana została zarządzeniem zarządu województwa 23 grudnia 2015 r. W jej skład wchodzą:

Przedstawiciele strony samorządowej:

– Elżbieta Anna Polak ? Marszałek Województwa Lubuskiego,

– Krzysztof Kaliszuk ? Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra,

– Bartłomiej Bartczak ? Burmistrz Gubina, członek Zarządu Zrzeszenia. Gmin Województwa Lubuskiego

Przedstawiciele strony pracowników:

– Bogusława Kornowicz ? Forum Związków Zawodowych,

– Marlena Rutkowska-Wyrębska ? Forum Związków Zawodowych

– Ksawery Topczewski ? Forum Związków Zawodowych,

– Dariusz Mieczyński ? Forum Związków Zawodowych, Zarząd Okręgowy NSZZF i PW w Poznaniu 

– Waldemar Rusakiewicz ? Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność?,

– Krzysztof Gonerski –  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność?,

– Maciej Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność?,

– Bogusław Motowidełko – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność?,

– Monika Bocian ? Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

– Dariusz Konrad – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

– Leszek Grześko – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Przedstawiciele strony pracodawców:

– Janusz Jasiński ? Konfederacja Lewiatan,

– Jerzy Kotarski – Konfederacja Lewiatan,

– Maria Jolanta Wegner – Konfederacja Lewiatan,

– Artur Malec ? Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

– Krzysztof Częstochowski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

– Violetta Panasiuk-Strzyżewska – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

– Edward Markiewicz ? Związek Pracodawców Business Centre Club,

– Szymon Tamborski – Związek Pracodawców Business Centre Club,

– Józef Słowikowski – Związek Pracodawców Business Centre Club,

– Krzysztof Hnat ? Związek Rzemiosła Polskiego,

– Stanisław Koleśnik – Związek Rzemiosła Polskiego,

– Stefan Tomczak – Związek Rzemiosła Polskiego.

Przedstawiciele strony rządowej:

– Władysław Dajczak ? Wojewoda Lubuski,

– Waldemar Gredka ? Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

– Maria Brygida Grzybowicz ? Starszy Inspektor Wojewódzki w Biurze Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ľródło:  http://lubuskie.pl/news/18260/16/Posiedzenie-Rady-Dialogu-Spolecznego/