Posiedzenie Federacji ZZ Służb Mundurowych

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, po zapoznaniu się z Decyzją nr 38/VI/2013 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie wypowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z dnia 2.10.2013. dla Gazety Wyborczej, w której sugerował, że funkcjonariusze policji pochodzą z patologicznych rodzin, w pełni popiera treść wspomnianej decyzji i uznaje, że niedopuszczalnym jest podważanie autorytetu podległych służb przez jakiegokolwiek konstytucyjnego ministra.

Federacja Służb Mundurowych w pełni popiera inicjatywę zawiązania komitetu protestacyjno – strajkowego trzech central związkowych w województwie pomorskim.
Jednocześnie apelujemy do swoich członków o jak najliczniejszy udział w manifestacji, organizowanej przez trzy centrale związkowe w dniu 9 listopada 2013 r. w Gdańsku

KOMUNIKAT Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 10 paĽdziernika 2013 r. dot L4
Podjęto decyzję o wystąpieniu do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o skierowanie na podstawie art. 158 i 159 Regulaminu Sejmu RP, przyjętego Uchwałą Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 roku dezyderatu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości celem opracowania raportów o stanie zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Ponadto Federacja poparła decyzję Prezydium ZG NSZZ Policji ws wypowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych stawiającej w negatywnym świetle funkcjonariuszy i ich rodziny.  Federacja ZZ Służb Mundurowych poparła inicjatywę o zawiązaniu komitetu protestacyjno- strajkowego trzech central związkowych w województwie pomorskim i zwraca się z apelem o jak najliczniejszy udział swoich członków w manifestacji w Gdańsku.W tym samym dniu odbyło się posiedzenie podkomisji SW poświęcone projektowi ustawy o L-4. Komisji przewodniczył poseł Tomasz Szymański stronę rządową reprezentował Sekretarz Stanu MSW Pan Piotr Stachańczyk. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele Federacji wskazywali na ułomności projektowanych rozwiązań dotyczących wprowadzenia zapisów o obniżeniu do 80% uposażeń dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz innych proponowanych zmian. Strona związkowa nie neguje potrzeby wprowadzenia mechanizmów kontrolnych, ale kategorycznie sprzeciwia się wprowadzeniu zmian niekorzystnych dla funkcjonariuszy.