Nowe komisje sprawdzą stan zdrowia funkcjonariuszy

Wprowadzenie dla wszystkich służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych jednolitego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego przewiduje nowa ustawa o komisjach lekarskich ? informuje dzisiejsza Rzeczpospolita.

Odwołanie od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej ma być wnoszone do Centralnej Komisji Lekarskiej (CKL). Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa przez rejonowe komisje będzie sprawował minister spraw wewnętrznych ? za pośrednictwem przewodniczącego CKL. Mimo że większość przepisów ustawy wchodzi w życie z początkiem roku, nowe komisje zostaną utworzone dopiero 1 lipca.
Obecny system orzeczniczy jest trójszczeblowy. Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nowy będzie prostszy.

Komisje będą się zajmowały m.in. kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby. Projekt nakłada na funkcjonariuszy obowiązek poddania się badaniom zleconym przez komisje lekarskie.
W ustawie ujednolicono też kategorie zdolności do służby, wprowadzając następujące: A ? ?zdolny do służby?, B ? ?zdolny do służby z ograniczeniem?, C ? ?niezdolny do służby?. Orzeczenia oprócz konkretnej kategorii będą zawierały także jedno ze sformułowań: ?zdolny do służby?, ?trwale niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku?, ?czasowo niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku?, ?zdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku? i ?trwale niezdolny do służby?.

Zmiany, jak wskazywano w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, mają doprowadzić do utworzenia 110 etatów lekarzy orzeczników w obrębie 16 komisji rejonowych i komisji centralnej oraz 50 etatów pracowników wspomagających działalność komisji. Według szacunków autorów projektu wynagrodzenia tych osób w 2015 r. wyniosą w sumie ponad 12 mln zł.

Nowe rozwiązania będą dotyczyły policjantów i funkcjonariuszy: Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, a także żołnierzy zawodowych. Ponadto komisje lekarskie będą orzekać w sprawach ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, inspektorów i pracowników zatrudnionych w tych komórkach oraz kandydatów do pracy w wydziale skarbowym, a także pracowników wywiadu skarbowego.
Podstawa prawna: ustawa z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich DzU z 18 grudnia, poz. 1822

http://prawo.rp.pl/artykul/757871,1167640-Nowe-komisje-lekarskie-sprawdza-stan-zdrowia-funkcjonariuszy.html?referer=och