Ministerstwo Sprawiedliwości udziela odpowiedzi odnośnie zmian w L4.

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu zmian w „L4”

Pan
Grzegorz Nems
Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r., przy którym przekazano stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych odnoszące się do projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty korupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, że wnioskodawcą ww. projektu jest Minister Spraw Wewnętrznych, a projekt wynika z wykazu prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów (Nr UD63).

odpowiedz-dla-fzzsm-dot-L4