Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych Służb Penitencjarnych

W dniach 16 ? 19 paĽdziernika 2017 roku w Centrum Rehabilitacji Więziennej ZVJS w Kováčovej  na Słowacji, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Związków Zawodowych Służb Penitencjarnych. Organizatorem Konferencji była Słowacka Organizacja  Związków Zawodowych Służby Więziennej, a jej przewodniczącym był Ivan Caban,  który w dniu 10 września 2015 roku w Opolu podpisał umowę o przystąpieniu do  Europejskiej Federacji  Związków Zawodowych, której sygnatariuszami były Polskie oraz Niemieckie organizacje związkowe.

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele Związków Zawodowych Służb Penitencjarnych z Niemiec, Słowacji, Węgier oraz Polski. Przewodniczącego Zarządu Głównego Czesława Tułę reprezentowali: Kamil Bachanowicz i Zbigniew Haściło ?  Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego oraz Bolesław Groński ? Skarbnik Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. W Konferencji udział wzięli również Dyrektor Generalny Służby Więziennej Ing. Milan Ivan oraz Prezydent Konfederacji Związków Zawodowych Republiki Słowackiej Ing. Jozef Kollár.

Celem Konferencji była współpraca między krajami członkowskimi w celu lepszego i efektywniejszego reprezentowania interesów swoich członków oraz wypracowanie wspólnego punktu widzenia poprzez wymianę wiedzy i informacji.

Tematyką Konferencji było m.in. : główna rola Związków Zawodowych w strukturze więziennictwa, warunki pracy, integracja związkowa, struktura i sposób sterowania organizacją związkową, członkostwo w związkach i jego korzyści, aktualne problemy i wizja ich rozwiązywania, status społeczny związków zawodowych, porównanie płac, kosztów utrzymania, podsumowanie zalet w stosunku do innych zawodów, warunki pracy, wynagrodzenia, funduszu pracy, szkolenia, awansu zawodowego, bezpieczeństwa pracy, organizacja, zarządzanie, rola i kompetencje Służby Więziennej, uprawnienia członków Związku Zawodowego na służbie i poza służbą, współpraca ze związkami z innych krajów.

Przedstawiciele organizacji związkowych z Polski, Niemiec, Węgier i Słowacji zaprezentowali oraz omówili tematy jakie były tematyką Konferencji. W czasie Konferencji zaproponowano, aby na kolejnych Konferencjach językiem oficjalnym był język Polski, co spotkało się z akceptacją wszystkich organizacji związkowych.  Wyznaczono również cele i tematy jakie będą poruszane na kolejnej Konferencji.

W czasie Konferencji przedstawiciele organizacji związkowych wizytowali Zakład Karny w Banskiej Bystricy, gdzie zostali przywitani przez Dyrektora Zakładu Karnego plk. mgr. Jozef Vajs oraz zaprezentowano pokaz multimedialny i zapoznano w sposób praktyczny ze specyfiką zakładu. Następnie delegacja zwiedziła  Słowackie Muzeum Górnicze w Banskáiej ©tiavnice, które powstało w roku 1994.

Jednym z najważniejszych punktów Konferencji było podpisanie Umowy o Przystąpieniu do Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Penitencjarnych przez Węgierską Organizację Związków Zawodowych Służby Więziennej. Założeniem Konferencji było również przystąpienie do Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Penitencjarnych, Związku Zawodowego Służby Więziennej Republiki Czeskiej, niestety z uwagi na  nieobecność nie doszło do ich przystąpienia.

Duże podziękowania należą się Słowackiej organizacji związków zawodowych Służby Więziennej, za bardzo duże zaangażowanie w organizację Konferencji oraz zapewnienie jej uczestnikom nadzwyczajnej atmosfery, a przede wszystkim merytorycznej pracy dzięki, której przedstawiciele organizacji związkowych poszczególnych krajów wyjechali z niej z dużo większą wiedzą  i doświadczeniem.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego

(-) Kamil Bachanowicz

Skarbnik Zarządu Głównego

(-) Bolesław Groński