Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 23 stycznia 2018 roku

W dniu 23 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników zwołane w trybie pilnym  w związku z wydanymi Zarządzeniami  Ministra Sprawiedliwości w sprawie reorganizacji, likwidacji i przekształcenia wskazanych jednostek organizacyjnych w kraju. W posiedzeniu tym uczestniczyli również Dyrektor Generalny SW Pan Gen. Jacek Kitliński, Płk Andrzej Leńczuk Dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW oraz Mjr Grzegorz Bajda Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW. Podjęto następujące decyzje:

  • Skierowano pismo do Forum Związków Zawodowych aby na podstawie nie wypełnienia art. 19 Ustawy o Związkach Zawodowych w trybie art. 20 Ustawy o ZZ Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości o w wycofanie wydanych zarządzeń ogłoszonych w Dz. U. MS w dniu 17.01.2018 o nr 45-102.
  • W przypadku dalszego procesu reorganizacji podjęto uchwałę żądającą od Pana Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podjęcia rozmów ze stroną społeczną w celu wypracowana pakietu socjalnego dla funkcjonariuszy i pracowników z jednostek organizacyjnych Służby Więziennej objętych restrukturyzacją. W tym celu Zarząd Główny upoważnia zespół Kadrowo ? Płacowy do reprezentowania NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, aby wypracował jak najlepsze rozwiązania w/w kwestii. Jednocześnie Zarząd Główny zobowiązał Przewodniczących Okręgowych do natychmiastowej reakcji na każde sygnały od funkcjonariuszy i pracowników z jednostek poddanych restrukturyzacji i zgłaszaniu problemów Dyrektorom Okręgowym i Przewodniczącemu ZG.
  • Wystosowano Również pismo do Pana Dyrektora Generalnego aby przypomniał wszystkim Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych w kraju o właściwym stosowaniu art. 26 i art. 33 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku  o związkach Zawodowych oraz rozdziału VI  Statutu NSZZFiPW, oraz skutkach braku jej przestrzegania w oparciu o art. 35 w/w Ustawy.