Komunikat Głównej Komisji Rewizyjnej

W dniu wczorajszym, czyli 26 czerwca 2017r. w Katowicach przed biurem Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, mieliśmy do czynienia z działaniami szeregowego członka związku Andrzeja Kołodziejskiego, które były;

  1. Niezgodne ze Statutem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,
  2. Całkowitym brakiem racjonalnego myślenia, oceny zaistniałych faktów na XVII ZjeĽdzie Sprawozdawczo ? Wyborczym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który się odbył w OSSW w Popowie w dniach 21-23.06.2017r., a w konsekwencji nieracjonalnych działań,
  3. Wybiórcze traktowanie zapisów Ustawy o związkach zawodowych i Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,
  4. Poprzez takie działanie zostało obrażonych wiele zapisów naszego Statutu, a tym samym działania te, były działaniami na szkodę Związku. W tym miejscu chciałbym przywołać słowa ¦w. Jana Pawła II ?Wolność moja kończy się tam, gdzie zaczyna się naruszać wolność drugiego?.

Pan Andrzej Kołodziejski kreuje się na osobę, która ma wyłączność na mądrość, wiedzę i rozsądek. Nie zauważa jednak, że wokół niego z premedytacją są ?niszczeni? wieloletni działacze związkowi, to nic, że względem funkcjonariuszy i pracowników są stosowane niedopuszczalne praktyki, łamiące prawo i etykę zawodową.

W tym miejscu chciałbym zauważyć, że działania jakie miały być przeprowadzone w dniu wczorajszym w biurze Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach, były działaniami, które przyjął i zlecił XVII Zjazd Sprawozdawczo ? Wyborczy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Najwyższy Organ Władzy naszego Związku. Zjazd, który się zbiera raz na 2 lata, który dokonuje oceny dotychczasowych działań i wytycza kierunki na przyszłość. To właśnie na tym ZjeĽdzie dokonana została ocena działalności Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach i zostały podjęte kroki, aby tą sytuację i działania wprowadzić na właściwą, a to znaczy zgodną ze Statutem drogę. Na ZjeĽdzie toczyła się burzliwa dyskusja nad działalnością Zarządu Okręgowego w Katowicach pod przywództwem Andrzeja Kołodziejskiego i Zjazd swoją mądrością ocenił i podjął stosowne uchwały, aby przywrócić właściwe funkcjonowanie Zarządu Okręgowego w Katowicach. Panu Andrzejowi Kołodziejskiemu najprawdopodobniej odpowiadałaby taka sytuacja, że prawa wynikające z Ustawy o związkach zawodowych i Statutu NSZZF i PW należy korzystać i egzekwować, natomiast obowiązki niekoniecznie przestrzegać i realizować. Taka droga jest, najkrótszą drogą, że każdy będzie stanowił takie prawo, jakie będzie mu wygodne, a nie liczące się z innymi, czyli do anarchii.

Na takie zachowania i działania Zjazd i delegaci biorący udział w ZjeĽdzie nie mogli się zgodzić i przyjęli Uchwały, które będą wdrożone i doprowadzą do uzdrowienia działań Zarządu Okręgowego w Katowicach, który będzie działał dla dobra funkcjonariuszy i pracowników okręgu katowickiego.

Jeżeli kolegom z Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Katowicach, leży na sercu dobro Związku, a przede wszystkim   dobro zrzeszonych kolegów związkowców, to należy zaprzestać destrukcyjnych działań, którym przewodniczy Andrzej Kołodziejski i pozwolić działać powołanym organom, które mają przywrócić właściwe działanie Zarządu Okręgowego  NSZZF i PW w Katowicach.

 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej  NSZZF i PW

/-/Edward Jasik