Komunikat FZZSM po spotkaniu w MSW

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 19 lipca 2013 roku

 19 lipca 2013 roku w gmachu MSW w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli FZZSM z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Ze strony MSW w spotkaniu uczestniczyli:
– Bartłomiej Sienkiewicz ? Minister Spraw Wewnętrznych;
– Marcin Jabłoński ? Podsekretarz Stanu w MSW;
– Władysław Budzeń ? Dyrektor Departamentu Budżetu MSW;
– Wojciech Woropaj ? Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW;
– Adam Wieczorek ? Naczelnik Wydziału Projektów i Prac Rozwojowych Departamentu Nadzoru MSW.
Ze strony FZZSM w spotkaniu udział wzięli:

– Grzegorz Nems ? Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
– Tomasz Krzemieński ? Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
– Marek Osiejewski ? Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
– Józef Partyka ? Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów;
– Marcin Kolasa ? Wiceprzewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;
– Piotr Grabowski ? Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG;
– Krzysztof Hetman ? Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa;
– Krzysztof Oleksak ? Przewodniczący ZK ZZS ?Florian?;
– Zbigniew Głodowski ? Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa;
– Jarosław Szyszka ? Wiceprzewodniczący ZG NSZZF i PW.


Na wstępie minister Sienkiewicz podziękował przedstawicielom FZZSM za przyjęcie zaproszenia do rozmów i wyraził pogląd, iż takie spotkania powinny odbywać się częściej. W ocenie ministra pozwoliłoby to na uniknięcie w przyszłości nieporozumień w trakcie prac nad przepisami dotyczącymi funkcjonariuszy służb mundurowych.

W dalszej kolejności zgodnie z przyjętą agendą spotkania przedstawiciele Federacji szczegółowo omawiali tematy związane z proponowanymi zmianami w ustawach pragmatycznych w zakresie zwolnień lekarskich, komisji lekarskich i rent inwalidzkich oraz świadczeń odszkodowawczych funkcjonariuszy, a także z zamrożeniem płac funkcjonariuszy i kierowaniem środków finansowych z wakatów na bieżące funkcjonowanie służb.

W trakcie dyskusji przedstawiciele Federacji przedstawili szereg argumentów przemawiających za dokonaniem niezbędnych korekt w projekcie dotyczącym L-4 przede wszystkim poprzez wprowadzenie zapisu o określeniu liczby dni, podczas których uposażenia funkcjonariuszy nie będą zmniejszane do 80%.

Z kolei minister Sienkiewicz  w swoich wypowiedziach podkreślał, iż projekt jest obecnie złożony do Sejmu i przed pierwszym czytaniem nie ma możliwości wniesienia do niego jakichkolwiek autopoprawek zgodnie z postulatem strony społecznej. Minister wyraził pogląd, iż w toku prac w parlamencie projekt ustawy ws. L-4 może ulec zarówno zmianom zgodnym z oczekiwaniami związków zawodowych, jak i zmierzającym w przeciwnym kierunku.

Oświadczył, iż MSW podczas parlamentarnych prac nad projektem będzie przeciwne ewentualnym próbom dodatkowego ,,zaostrzenia? proponowanych przepisów w zakresie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy w porównaniu z dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów. Równocześnie podkreślił, iż prace nad projektem dotyczącym zmian w zakresie rent inwalidzkich i komisji lekarskich zostały wstrzymane zgodnie z jego wcześniejszymi deklaracjami, projekt ten nie został jak dotąd skierowany do konsultacji międzyresortowych i nie nastąpi to bez konsultacji ze związkami zawodowymi.

Przedstawiciele Federacji podkreślili, iż  w przypadku braku kompromisu w kwestii projektu L-4 będzie rozważana  strategia dalszych działań protestacyjnych.
Odnośnie zamrożenia płac minister Sienkiewicz stwierdził, iż w obecnej sytuacji budżetowej jest ono ?nienaruszalne?. Zaznaczył, że po to w roku 2012 uruchomiono podwyżkę po 300 złotych na funkcjonariusza, by pieniądze te dotarły do osób najbardziej potrzebujących. Zdaniem ministra ubiegłoroczna podwyżka była ?absolutnym ewenementem w systemie płacowym w Polsce? z uwagi na fakt, iż została zrealizowana w jednakowej kwocie dla wszystkich. Z kolei w kwestii kierowania środków z wakatów na bieżące funkcjonowanie służb minister zauważył, że liczba wakatów w roku 2012 zmniejsza się. Kolejne rządy w pewnym stopniu finansowały służby właśnie poprzez wakaty. System ten z konieczności nadal musi być tolerowany. ¦rodki wakatowe pozostają przede wszystkim w gestii komendantów, którzy podejmują decyzje co do sposobu ich wydatkowania i to z komendantami powinny rozmawiać na ten temat związki zawodowe.
W końcowej części spotkania przedstawiciele FZZSM przypomnieli o ustaleniu roboczego spotkania z reprezentantami MSW, zgodnie z którym miały być prowadzone dalsze rozmowy na temat płatnych nadgodzin oraz ekwiwalentu za służbę pełnioną w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne. Minister Spraw Wewnętrznych zaproponował ustalenie harmonogramu dalszych spotkań, jednak kwestii tej szczegółowo nie uzgodniono. W myśl wstępnego stanowiska FZZSM kolejne spotkanie powinno odbyć się między 24 lipca a 11 września 2013 roku, tzn. po pierwszym czytaniu w Sejmie projektu ustawy ws. L-4, a przed protestami zapowiedzianymi przez Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ ?Solidarność?, w których zgodnie z dotychczasowymi decyzjami naszych central wezmą udział przedstawiciele Federacji.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych