Komunikat FZZ SM

W dniu 14 września 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej, przy udziale przedstawicieli: Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP (Przewodnicząca Barbara Smolińska, Wiceprzewodniczący Arkadiusz Pytlak, Członek Zarządu Joanna Sidor), Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych (Przewodniczący płk Marian BABU¦KA), oraz reprezentacji wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego (kol. Andrzej Szary i kol. Dariusz Żak).

Spotkanie rozpoczęto od dyskusji i podjęcia jednogłośnej decyzji o przyjęciu w poczet Federacji ZZ SM Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP, zgodnie z pozytywną Rekomendacją Prezydium z dnia 24 sierpnia 2016 roku. Realizując kolejne punkty porządku obrad przystąpiono do omówienia bieżących działań, spraw i problemów z jakimi borykają się służby mundurowe. Przedstawiono szczegółowe informacje z przebiegu prac i spotkań Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla w ramach Rady Dialogu Społecznego ? do końca września powinny zapaść ostateczne decyzje co do ustawy modernizacyjnej. Przedyskutowano i przyjęto Stanowisko Rady Federacji w przedmiotowej sprawie.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja w/s dołączenia do projektu ustawy tzw. ,,L-4? funkcjonariuszy Wojska Polskiego. Osobą reprezentującą żołnierzy zawodowych był Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych ? płk Marian Babuśka, który opowiedział się za jednogłośnym działaniem wszystkich służb mundurowych. Podkreślił, że nie można podejmować działań tylko w obszarze służb podległych MSWiA. Zmiany muszą dotyczyć wszystkich służb, w których obowiązuje tzw. ,,ustawa L-4?. Ponadto zadeklarował dalsze zacieśnienie współpracy z Federacją ZZ SM. Rada przyjęła wspólny harmonogram działań i poparcie dla propozycji zmiany przepisów obejmującej żołnierzy zawodowych ? Stanowisko Federacji ZZ SM i Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych w/s ustawy L-4.

Kontynuując spotkanie zapoznano się z koncepcją przedstawioną przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas ostatniego posiedzenia podzespołu d/s służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, w zakresie nowelizacji art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (?) ? (szczegóły patrz Komunikat RDS). W ocenie Rady jest to pierwszy pozytywny sygnał i właściwy kierunek zmian, wymagający dalszych prac i uszczegółowienia w ramach prac Rady Dialogu Społecznego, tak by zmiany mogły wejść w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie Rada Federacji ZZ SM wyraziła poparcie dla włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych (realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015r.) ? stanowisko Rady Federacji ZZ SM.

Podkreślenia wymaga fakt, że ,,działanie prowadzone od wielu lat przez związki zawodowe służb mundurowych, Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych i w ostatnim okresie przez podzespół ds. służb mundurowych przy RDS dają wymierne korzyści dla funkcjonariuszy i pozwolą naprawić tę sytuację?.

Omówiono i przyjęto wypowiedzenie porozumienia z 2006 roku o współpracy związków zawodowych MSWiA i MS w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przez NSZZ Policjantów (pismo nr ZZ-378/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku), wraz z zakazem używania logo NSZZ Policjantów na dokumentach sygnowanych przez Federację ZZ SM.

Nawiązując do wcześniejszych spotkań i obecnej sytuacji przedstawiciele wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wielkopolski, Warmii i Mazur, Małopolski, województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego przedłożyli Radzie wyjaśnienia w tym zakresie oraz złożyli wniosek o umożliwienie wojewódzkim organizacjom związkowym NSZZ Policjantów zrzeszonych w wojewódzkich strukturach Federacji kontynuowanie współpracy zapoczątkowanej w 2006 roku. W wyniku powstałej dyskusji Rada jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu w poczet Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w/w organizacji oraz kontynuowaniu współpracy i udziale w pracach na zasadach określonych regulaminem.

W ocenie wszystkich stron spotkania podstawową i jedyną platformą skutecznego i konstruktywnego współdziałania Związków Zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb mundurowych jest Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dotychczas podejmowane działania i inicjatywy na rzecz funkcjonariuszy są najlepszym argumentem do kontynuacji wspólnie rozpoczętej dziesięć lat temu współpracy.