Komentarz do wypowiedzi Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

  W trakcie posiedzenia Sejmu w dniu 02 marca 2012r Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski udzielił odpowiedzi (w swoim mniemaniu! – red.) wobec przedstawionych problemów dotyczących sytuacji w więziennictwie, na które zwrócili po raz kolejny uwagę Pani Poseł Krystyna Łybacka i Pan Poseł Romuald Ajchlert. 

Z zasady jako związkowcy i funkcjonariusze więziennictwa nie komentujemy wypowiedzi o charakterze stricte politycznym, ograniczając się do merytorycznych opinii dotyczących naszej służby, ale tym razem postanowiliśmy poczynić odstępstwo od tej reguły. Powodem naszego działania jest kuriozalna treść wypowiedzi przedstawiciela Rządu, szczególnie w części dotyczącej kwestii mobbingu w Służbie Więziennej, cytat ? stenograf 9.posiedzenie Sejmu 02.03.2012

 Nowa ustawa o Służbie Więziennej obowiązuje od 9 kwietnia 2010r. Pragnę, żeby wszyscy pamiętali, w szczególności posłowie, bo w ministerstwach pamiętamy, że została ona wypracowana z ogromnym współudziałem związku zawodowego Służby Więziennej. Ale też poprzez to związek przyjął na siebie ogromną odpowiedzialność za tę służbę. W tej służbie jest tylko jeden związek zawodowy. Ma on również dbać o etos tej służby. Jednym z przejawów takiej dbałości było dodanie na wniosek związku zawodowego do ustawy o Służbie Więziennej przepisu art. 157 ust. 4, który w swoim brzmieniu zapewnia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom tej służby ze strony ich przełożonych, a więc ze strony kadry zarządzającej, dyrektorów w poszczególnych zakładach karnych i aresztach śledczych obowiązek przeciwdziałania wszelkim działaniom mobbingowym. Zatem jeżeli mówimy o mobbingu, to pamiętajmy również o tym, kto przyjął na siebie związany z tym obowiązek. kon.cyt.
 Słyszymy, widzimy i jesteśmy zdumieni i oburzeni, że Pan Sekretarz obarcza Związkowców współodpowiedzialnością za występowanie mobbingu w Służbie Więziennej. Opinię o rzekomym ogromnym współudziale związku w wypracowaniu zapisów ustawy o SW i wynikającej z tego odpowiedzialności za służbę, możemy uznać za prowokację. Pomylony został fakt udziału w pracach nad Ustawą z udziałem w końcowych ustaleniach, gdyż na rzeczywiście dużą ilość zgłoszonych przez stronę związkowa poprawek, uwag. propozycji (około 120) uwzględnionych w zapisach zostało jedynie kilkanaście a i te już po niespełna roku zostają usuwane ? przykład art.183 o zwrocie kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby usunięty w całości.
 Wskazywanie związku Zawodowego jako współodpowiedzialnego za mobbing jest świadomą manipulacją mającą na celu rozmycie odpowiedzialności strony rządowej i służbowej. Chyba, że Pan Stanisław Chmielewski za winę, uważna ujawnianie, zgłaszanie i uruchamianie procedur w sytuacjach w których zachodzi podejrzenie stosowania mobbingu. O takich sytuacjach wcześniej a także w okresie obowiązywania nowej ustawy organizacja związkowa na podstawie uprawnień zapisanych w Ustawie o Związkach Zawodowych, Statutu Związku oraz Kodeksu Pracy informowała wielokrotnie zarówno stronę rządowa i służbowa. Działania podjęte przez wymienione strony można określić w kilku słowach ? spłaszczanie tematu, zamiatanie pod dywan, działanie na zwłokę.
 Cała wypowiedĽ Pana Sekretarza z dnia 02 marca 2012r jest klinicznym przykładem stosowanym powszechnie przez polityków techniki komunikowania której głównym założeniem jest by możliwie długi przekaz zawierał minimum konkretów. Teksty tego rodzaju, nazywamy pieszczotliwie ?wy rozumicie, ja wim i żeby była jasność w temacie? prezentuje się studentom politologii na zajęciach w ramach przedmiotu ?manipulacja polityczna?. Są to tanie polityczne oklepane zagrywki.
 Mieliśmy również zamiar odnieść się do wypowiedzi Pana Stanisława Chmielewskiego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wygłoszonej w dniu 13 marca podczas odprawy kadry kierowniczej Służby Więziennej w Popowie który to odprawę ?U¦WIETNIŁ?(!) swoją obecnością. Niestety żaden z pytanych przez nas uczestników nie potrafił określić jakie były główne tezy czy wnioski wystąpienia, co utrzymuje nas w przekonaniu o niskiej merytoryczności wystąpienia wysokiego rangą urzędnika państwowego odpowiedzialnego za więziennictwo.
 Warto zauważyć natomiast iż po wystąpieniu Wiceministra Sprawiedliwości głos zabrał Wiesław Żurawski Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW który jak czytamy w aktualnościach na stronie Centralnego Zarządu Służby Więziennej nawiązał m.in. do projektu nowej ustawy emerytalnej służb mundurowych i podkreślił, że ze zgłoszonych 260 poprawek do ustawy, rząd nie uwzględnił żadnej.
         Zachodzi obawa, że idąc tropem wypowiedzi i przemyśleń Pana Sekretarza Stanisława Chmielewskiego za zapisy zawarte w ustawie emerytalnej z powodu udziału związków mimo ich odrzucenia odpowiedzialnym za jej ostateczny kształt nieuchronnie będą Związki Zawodowe Służb Mundurowych.

 

                                                     Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
                                                               Funkcjonariuszy i Pracowników
                                                                           Więziennictwa
                                                                Zarząd Terenowy w Poznaniu
Poznań 19.03.2012r