Kolejny etap oddolnej inicjatywy protestacyjnej służb mundurowych

W czerwcu do Warszawy zjadą funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, aby po raz kolejny zademonstrować swoje niezadowolenie z powodu trudnej sytuacji w służbach mundurowych i niedotrzymania przez Rząd publicznie składanych obietnic. Mundurowi związkowcy będą pikietować przed siedzibami swoich resortów oraz przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Organizatorem manifestacji jest Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ? oddolna inicjatywa spowodowana m.in. brakiem racjonalnych działań ze strony centralnych organów związkowych tworzących Federację.

Przypomnijmy, że Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny żąda od szefów swoich resortów: zapewnienia w ustawie budżetowej na rok 2016 wystarczających środków finansowych (części 42 ? ?sprawy wewnętrzne? i w części 37 ? ?sprawiedliwość?) na odmrożenie waloryzacji kwoty bazowej kształtującej uposażenia funkcjonariuszy, na podwyższenie tych uposażeń na poziomie rekompensującym brak waloryzacji w latach 2009 ? 2015, a także na wdrożenie planów modernizacji w poszczególnych służbach;

podjęcia przez resort Spraw Wewnętrznych oraz resort Sprawiedliwości inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do jak najszybszego: zapewnienia wszystkim funkcjonariuszom wynagrodzenia za ponadnormatywny czas służby na zasadach obowiązujących w Kodeksie pracy, zapewnienia funkcjonariuszom rekompensaty pieniężnej za czas służby pełnionej w porze nocnej, w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na zasadach obowiązujących w Kodeksie pracy, wprowadzenia do pragmatyki służby przepisów antymobbingowych, wprowadzenia dla funkcjonariuszy korzystających ze zwolnień lekarskich okresu ochronnego, umożliwiającego zachowanie prawa do 100% uposażenia, na wzór rozwiązań, z których korzystają funkcjonariusze i żołnierze z krajów Unii Europejskiej;

likwidacji sztucznie utrzymywanych wakatów; poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy poprzez usprawnienie systemu opieki zdrowotnej oferowanej przez placówki podległe resortowi Spraw Wewnętrznych; dostosowania programów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy do bieżących potrzeb służby; opracowania i wdrożenia programów społeczno-edukacyjnych przeciwko agresji wobec funkcjonariuszy egzekwujących prawo.

Powyższe postulaty znalazły się w Petycji skierowanej 28 kwietnia 2015 r. do ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości. Do chwili obecnej Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny nie uzyskała żadnej odpowiedzi. 21 maja 2015 r. w Poznaniu, przedstawiciele poszczególnych wojewódzkich komitetów protestacyjnych uzgodnią szczegóły czerwcowej manifestacji. Już dziś apelujemy do wszystkich funkcjonariuszy o wzięcie czynnego udziału w manifestacji a do centralnych władz swoich organizacji zwracamy się o głęboką refleksję na tym, czyje interesy reprezentują ? Rządu czy funkcjonariuszy, którzy wybrali ich na piastowane funkcje? Poniżej załączamy komunikat organizacyjny i petycję z 28 kwietnia 2015 r.

Sławomir Koniuszy, Andrzej Szary