Fedreacja o świadczeniach odszkodowawczych.

Stanowisko FZZSM z 14 lutego 2013 roku 

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby (projekt z dnia 14 stycznia 2013 roku).

Warszawa, 14 lutego 2013 roku
F-14/2013

Pan
Jacek CICHOCKI
Minister Spraw Wewnętrznych

Odpowiadając na pismo l.dz. DP-I-0231-1/13 z dnia 21 stycznia 2013 roku, w załączeniu przesyłam stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby (projekt z dnia 14 stycznia 2013 roku).

Na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z póĽn. zm.), w razie odrzucenia w całości lub w części załączonego stanowiska Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych proszę o pisemną informację w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Za Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych:

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
/-/Grzegorz  NEMS

Poniżej zamieszczamy Stanowisko FZZSM.

stanowisko 14 luty 2013