STANOWISKO LUBUSKIEJ FEDERACJI ZWIˇZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

 

Pan 

Jarosław Gowin

Minister Sprawiedliwości

 

 Szanowny Panie Ministrze

Lubuska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie odpowiedzią na stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 lipca 2012 roku (pismo DN-PPR-078-578-17/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku) dotyczące projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej Żołnierzy Zawodowych oraz niektórych innych ustaw, a także projektu założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz zmianie innych ustaw.

Posiedzenie Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych

Obrady Federacji w Ośrodku w KaliszuW dniu 08 listopada z inicjatywy Organizacji Terenowych Okręgu Poznańskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło sie posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województwa wielkopolskiego. Pełen teks  KOMUNIKATU z posiedzenia na stronie Federacji SM