Przed dniem „Wolności i Solidarności” MSW inwigiluje związkowców.

Kierownictwo MSW przystąpiło do zbierania informacji dotyczących działalności, struktur i członków zakładowych organizacji pracy w Policji.

Wiceminister spraw wewnętrznych Marcin Jabłoński, jak doniosły media,  nie usłyszał podczas wysłuchania publicznego 27 sierpnia żadnych argumentów przemawiających za wycofaniem lub zmianą rządowego projektu ustawy ws. L-4 funkcjonariuszy. Kierownictwo MSW przeanalizowało za to bardzo dokładnie interpelację posła na Sejm RP Michała Jarosa, którą niezwłocznie przekazało do Komendy Głównej Policji. W rezultacie Gabinet KGP skierował do wszystkich komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Policji pismo o przekazanie do godziny 14.00 dnia 30 sierpnia następujących informacji:


1)    Ilu policjantów i pracowników Policji będących członkami zakładowej organizacji pracy, którzy korzystają z uprawnienia do pełnego lub czasowego zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wynikającego z art. 31 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z póĽn. zm.) w chwili obecnej jest zatrudnionych w podległej jednostce organizacyjnej Policji? Jaki jest roczny koszt utrzymania tych pracowników?


2) Ilu jest w chwili obecnej zatrudnionych policjantów i pracowników Policji będących członkami zakładowej organizacji pracy, którym przysługuje uprawnienie na mocy art. 31 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z póĽn. zm.) Jaki jest roczny koszt utrzymania tych pracowników?


3)  Jaki jest koszt udostępniania pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej?


4) Jaki jest koszt transferów pieniężnych na rzecz zakładowych organizacji pracy?


5) Jakie koszty ponosi podległa jednostka organizacyjna Policji wynikające ze stosowania art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, w brzmieniu: ?Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonywania doraĽnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy??

Widzimy zatem, jakie zagadnienia dotyczące związków zawodowych zaprzątają uwagę niektórych posłów oraz kierownictwa MSW. Dobrze o tym wiedzieć w kontekście zbliżającej się pikiety pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (11 września). Czyżby tak wyglądał pomysł naszego resortu na dialog społeczny?

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów