Projekty

Poniżej zamieszczamy projekty aktów prawnych


Projekt Rozporządzenia MS w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej


Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie do projektu


Projekt o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców

Uzasadnienie do projektu


Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby

Uzasadnienie do projektu