Opinia Prawna w sprawie intrpretacji art. 124 i 125 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej – skracanie czasu służby

prawoOpinia prawna przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych

I. Teza opinii

Określanie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w trybie art. 124 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej powinno odbywać się przy uwzględnieniu limitów czasu służby określonych w art. 121 i 124 ust. 1 oraz potrzeby dostosowania tych godzin do czasu pracy danej jednostki Służby Więziennej oraz podmiotów współdziałających z tą jednostką.

Komentarz do wypowiedzi Pana Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

W trakcie posiedzenia Sejmu w dniu 02 marca 2012r Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski udzielił odpowiedzi (w swoim mniemaniu! – red.) wobec przedstawionych problemów dotyczących sytuacji w więziennictwie, na które zwrócili po raz kolejny uwagę Pani Poseł Krystyna Łybacka i Pan Poseł Romuald Ajchlert. 
Z zasady jako związkowcy i funkcjonariusze więziennictwa nie komentujemy wypowiedzi o charakterze stricte politycznym, ograniczając się do merytorycznych opinii dotyczących naszej służby, ale tym razem postanowiliśmy poczynić odstępstwo od tej reguły. Powodem naszego działania jest kuriozalna treść wypowiedzi przedstawiciela Rządu, szczególnie w części dotyczącej kwestii mobbingu w Służbie Więziennej, cytat – stenograf 9.posiedzenie Sejmu 02.03.2012

Spotkanie Lubuskiej Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych z Posłem Platformy Obywatelskiej

członkowie lubuskiej FZZSM na spotkanu z posłem W.Sługockim  W dniu 05.03.2012r przedstawiciele Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj.Lubuskiego w składzie Przewodniczący Dariusz Mieczyński , Z-ca Bartosz Kruszwic , Z-ca Robert Słowikowski , Z-ca Dariusz Kostyszak , Z-ca Mieczysław Birkenfeld , sekretarz Grzegorz Kordiak spotkali się w biurze poselskim z Posłem RP Waldemarem Sługockim.

Spotkanie z Politykami – Poznań 22 Luty 2012r

R.Kalisz i K.Łybacka podczas spotkania w A¦ w Poznaniu              W dniu 22 lutego 2012r w ramach planowanych działań uzgodnionych przez Wielkopolski Komitet Protestacyjny Federacji Zwiazków Zawodowych Służb Mundurowych , Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu zorganizował na terenie Aresztu ¦ledczego w Poznaniu spotkanie z politykami , poświęcone głównie tematyce oceny "Stanu i Perspektyw Służby Więziennej" .

Informacje Zarzadu Okregoweo NSZZFi PW w Poznaniu

Na  zebraniu Zarzadu Okregowego NSZZFiPW w Poznaniu w dniu 20 stycznia br. przyjęto m. in. "Regulamin Wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy"  Organizacji Miedzyzakładowej NSZZFiPW  Okregu Poznańskiego , przyjeto docyzję o refundacji kosztów pikiety która odbyła się 12 stycznia br. w Poznaniu . Dyskutowano nad stanowiskiem dotyczącym ustawy emerytalnej . W trakcie zebrania zaproszono Specjalistę z OISW w Poznaniu który przedstawił sytuacje dotyczącą dodatków służbowych.

Spotanie Lokalne Centrum Informacji Wielkopolska przy ZW Forum Zwiazków Zawodowych

Poseł Krystyna Łybacka i przedstawiciele NSZZFiPW Poznań podczas CAFE FORUMPo raz kolejny w Maltańskim Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym w Poznaniu w ramach CAFE FORUM odbyło się spotkanie organizacji związkowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyła zaproszona przez organizatorów Pani Posłanka Krystyna Łybacka z klubu parlamentarnego SLD.